UE w świecie

Organizacje międzynarodowe

UE współpracuje z organizacjami międzynarodowymi w celu opracowywania, wdrażania i promowania programu w dziedzinie zdrowia publicznego. Istnieją konkretne formy współpracy z:

  • Światową Organizacją Zdrowia (WHO)
  • Radą Europy
  • Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – współpraca w dziedzinie zdrowia

Współpraca między Komisją Europejską a WHO opiera się na wymianie listów z 2001 r. określającej ogólne zasady, cele i procedury. Obejmuje również regularne spotkania urzędników wysokiego szczebla.

W 2015 r. Komisja i Biuro Regionalne WHO dla Europy odnowiły swoje zobowiązanie do współpracy mającej na celu zapewnienie lepszego stanu zdrowia w Europie. Zobowiązały się do utrzymania i rozszerzenia współpracy dotyczącej innowacji, bezpieczeństwa zdrowotnego, informacji zdrowotnych, nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej, systemów opieki zdrowotnej i chorób przewlekłych. Większy nacisk położono na znaczenie współpracy międzysektorowej w osiąganiu celów polityki zdrowotnej oraz na praktyczne sposoby definiowania i wdrażania wspólnych działań.

Współpraca odbywa się na 3 poziomach geograficznych:

  • współpraca z główną siedzibą w Genewie w sprawach ogólnych
  • współpraca z Biurem Regionalnym WHO dla Europy (w Kopenhadze) w sprawach europejskich
  • współpraca na poziomie poszczególnych krajów na całym świecie.

W dziedzinie chorób zakaźnych ścisłą współpracę z WHO prowadzi również Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Spotkania odbywają się na 3 poziomach: na poziomie politycznym, na poziomie kadry kierowniczej wyższego szczebla i na poziomie technicznym.

Komisja uczestniczy jako obserwator w corocznych spotkaniach Zarządu WHO oraz w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w Genewie, jak również w corocznych spotkaniach Biura Regionalnego WHO dla Europy. We współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i państwami członkowskimi UE Komisja przygotowuje wspólne oświadczenia i prowadzi negocjacje w sprawie treści dokumentów z innymi krajami. Oprócz tego uczestniczy w regularnych konsultacjach organizowanych przez WHO w celu zapewnienia spójności polityki i działań po obu stronach.

Od 2005 r. Komisja współpracuje z WHO w kwestii szeregu projektów finansowanych z programu zdrowia publicznego UE.

Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu i Międzynarodowe przepisy zdrowotne (IHR) to ważne międzynarodowe przepisy dotyczące zdrowia, opracowane pod patronatem WHO. Komisja Europejska była zaangażowana w negocjowanie konwencji i przepisów, a obecnie wspiera ich wdrożenie.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – współpraca w dziedzinie zdrowia

Komisja ściśle współpracuje z OECD w sprawach dotyczących zdrowia. Współpraca UE z OECD ma charakter regularny i dotyczy koordynacji działań politycznych i badawczych. UE wnosi znaczny wkład w budżet OECD, a także wspiera obustronnie korzystne projekty dotyczące rachunków zdrowia (transakcji finansowych dotyczących wyrobów i usług w dziedzinie opieki zdrowotnej), wskaźników opieki zdrowotnej oraz ekonomiki zdrowia.

W 2016 r. obie organizacje podpisały ustalenia dotyczące współpracy w celu wzmocnienia ambitnego wymiaru i strategicznego charakteru ich współpracy dotyczącej zdrowia. W ustaleniach tych wskazano 3 średnioterminowe obszary priorytetowe:

  • rozwój wiedzy na temat systemów opieki zdrowotnej i ich funkcjonowania, m.in. poprzez analizę dotyczącą poszczególnych krajów, w szczególności w ramach inicjatywy „Stan zdrowia w UE”,
  • pomoc krajom w lepszym nakierowaniu systemów opieki zdrowotnej na potrzeby pacjentów poprzez opracowanie nowych, znormalizowanych w skali międzynarodowej i porównywalnych wskaźników jakości świadczeń zdrowotnych,
  • rozwój umiejętności analizy ekonomicznej systemów zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, w szczególności w dziedzinie zdrowia publicznego, propagowania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom zakaźnym oraz w dziedzinie innowacji.

Rada Europy – współpraca w dziedzinie zdrowia

Współpraca z Radą Europy w dziedzinie zdrowia umocniła się po wejściu w życie traktatu amsterdamskiego (art. 303), który pomógł w zacieśnieniu stosunków dwustronnych w dziedzinach, którymi zajmują się obie strony. Chodzi tu przede wszystkim o obszary takie jak: produkty lecznicze, jakość i bezpieczeństwo krwi, tkanek, komórek i narządów oraz walka z nadużywaniem środków odurzających.

W kwietniu 2001 r. podpisano wspólną deklarację w sprawie współpracy i partnerstwa między Radą Europy a Komisją Europejską.