EU ja muu maailma

Kansainväliset järjestöt

EU tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa kansanterveysohjelmansa kehittämisessä ja täytäntöönpanossa sekä tiedottamisessa. Yhteistyöjärjestelyjä on tehty seuraavien järjestöjen kanssa:

  • Maailman terveysjärjestö (WHO)
  • Euroopan neuvosto
  • Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD).

Maailman terveysjärjestö (WHO) – kansanterveysalan yhteistyö

Euroopan komission ja WHO:n välisen yhteistyön perustana on vuonna 2001 käyty kirjeenvaihto, jossa sovittiin yhteistyön yleisistä periaatteista, tavoitteista ja toimintatavoista, kuten korkeiden virkamiesten säännöllisistä kokouksista.

Komissio ja WHO:n Euroopan aluetoimisto sopivat vuonna 2015 jatkavansa yhdessä terveyden edistämistä Euroopassa. Ne sitoutuivat jatkamaan ja laajentamaan yhteistyötään innovoinnin, terveysturvallisuuden, terveysneuvonnan, terveyserojen, terveydenhuoltojärjestelmien ja kroonisten sairauksien aloilla. Uusiksi painopisteiksi nostettiin monialainen yhteistyö terveyspolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa sekä käytännön yhteistyötoimien suunnittelu ja toteutus.

Yhteistyötä tehdään kolmella maantieteellisellä tasolla:

  • maailmanlaajuisissa kysymyksissä Genevessä sijaitsevan WHO:n päätoimiston kanssa
  • Eurooppaa koskevissa kysymyksissä Kööpenhaminassa sijaitsevan WHO:n Euroopan aluetoimiston kanssa
  • yksittäisten maiden kanssa eri puolilla maailmaa.

Myös Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) tekee WHO:n kanssa tiivistä yhteistyötä erilaisissa tartuntatauteja koskevissa asioissa. Tapaamisia järjestetään kolmella tasolla: poliittisten päättäjien, organisaatioiden ylemmän johdon ja teknisten asiantuntijoiden kesken.

Komissio osallistuu tarkkailijana Genevessä pidettäviin WHO:n hallintoneuvoston vuosikokouksiin ja Maailman terveyskokouksiin sekä WHO:n Euroopan aluevaliokunnan vuosikokouksiin. Se laatii yhdessä Euroopan ulkosuhdehallinnon ja EU-maiden kanssa yhteisiä lausumia ja neuvottelee teksteistä muiden maiden kanssa. Komissio osallistuu myös WHO:n säännöllisesti järjestämiin kuulemisiin pyrkien varmistamaan, että WHO:n ja EU:n toimintapolitiikat ja toimet ovat johdonmukaisia.

Komissio on vuodesta 2005 lähtien tehnyt WHO:n kanssa yhteistyötä useissa hankkeissa, joita rahoitetaan EU:n terveysohjelmasta.

Tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus (FCTC) ja kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) ovatWHO:n laatimia merkittäviä terveysalan kansainvälisiä säädöksiä. Komissio osallistui tiiviisti molempia koskeviin neuvotteluihin ja tukee niiden täytäntöönpanoa.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) – kansanterveysalan yhteistyö

Komissio tekee OECD:n kanssa terveysalalla tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä. EU ja OECD koordinoivat toimintapolitiikkojaan ja tutkimustyötään. EU on OECD:n toiminnan merkittävä rahoittaja ja tukee molempia osapuolia hyödyttäviä hankkeita, jotka koskevat esimerkiksi terveystilinpitojärjestelmää (terveydenhuollon tavaroita ja palveluja koskevat menot ja rahoitus), terveydenhuollon indikaattoreita ja terveyskysymysten taloudellisia vaikutuksia.

Osapuolet allekirjoittivat vuonna 2016 yhteistyöjärjestelyn, jonka tavoitteena on tehdä terveysalan yhteistyöstä kunnianhimoisempaa ja strategisempaa. Järjestelyssä keskitytään kolmeen keskipitkän aikavälin painopistealueeseen:

  • terveydenhuoltojärjestelmiä ja niiden tehokkuutta koskevan tiedon lisääminen muun muassa maakohtaisten analyysien avulla erityisesti EU-maiden terveystilannetta ja terveydenhuoltoa koskevan aloitteen puitteissa
  • potilaskeskeisyyden lisääminen terveydenhuoltojärjestelmissä esimerkiksi kehittämällä uusia, kansainvälisesti standardoituja ja vertailukelpoisia mittareita terveydenhuoltopalvelujen tulosten mittaamiseen
  • kansanterveyden ja terveydenhuoltojärjestelmien taloudellisen analysoinnin kehittäminen etenkin kansanterveyden, terveyden edistämisen, kroonisten sairauksien ehkäisemisen ja innovoinnin aloilla.

Euroopan neuvosto – kansanterveysalan yhteistyö

Terveysalan yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa on lisätty Amsterdamin sopimuksen (303 artikla) voimaantulon myötä. EU ja Euroopan neuvosto ovat luoneet toimivat kahdenväliset suhteet yhteistä etua koskevissa asioissa. Yhteistyössä keskitytään muun muassa lääkkeisiin, veren-, kudos-, solu- ja elinluovutusten laatuun ja turvallisuuteen sekä lääkkeiden ja huumausaineiden väärinkäytön torjuntaan.

Euroopan neuvosto ja Euroopan komissio antoivat vuonna 2001 yhteisen julkilausuman keskinäisestä yhteistyöstään ja kumppanuudestaan.