EU i verden

Internationale organisationer

EU samarbejder med internationale organisationer om at fastlægge, gennemføre og formidle sine sundhedspolitiske prioriteter. Der er specifikke samarbejdsordninger med:

  • Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
  • Europarådet
  • Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Sundhedssamarbejde med Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

Samarbejdet mellem Europa-Kommissionen og WHO er baseret på en brevveksling fra 2001, hvori der fastsættes generelle principper, målsætninger og procedurer, herunder regelmæssige møder på højt embedsmandsplan.

I 2015 fornyede Kommissionen og WHO's regionale kontor for Europa deres tilsagn om at arbejde sammen om at sikre bedre sundhed i Europa. De forpligtede sig til at opretholde og udvide samarbejdet om innovation, sundhedssikkerhed, sundhedsinformation, uligheder på sundhedsområdet, sundhedssystemer og kroniske sygdomme. Der blev som noget nyt sat fokus på betydningen af tværsektorielt samarbejde for at nå sundhedspolitiske mål og på at definere og gennemføre en samarbejdsindsats i praksis.

Samarbejdet mellem EU og WHO foregår på 3 geografiske niveauer:

  • Globale problemer behandles i WHO's hovedkvarter i Genève.
  • Europæiske problemer behandles i WHO's regionale kontor for Europa i København
  • Problemer, der vedrører enkeltlande, behandles sammen med WHO i de pågældende lande.

På området overførbare sygdomme arbejder Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC ) også tæt sammen med WHO om en række emner. Der holdes møder på tre niveauer: det politiske niveau, det øverste ledelsesniveau og det tekniske niveau.

Kommissionen deltager som observatør i de årlige møder i WHO's Eksekutivkomité, i WHO's årlige generalforsamling (Verdenssundhedsforsamlingen) i Genève og i de årlige møder i WHO's regionale udvalg for Europa. Sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) arbejder Kommissionen desuden med EU-landene om at udarbejde fælles erklæringer og forhandle tekster med andre lande. Dertil kommer, at Kommissionen deltager i de høringer, som WHO jævnligt iværksætter, for at sikre overensstemmelse mellem parternes politikker og aktiviteter.

Siden 2005 har Kommissionen sammen med WHO arbejdet på en række politiske projekter, der finansieres af EU's folkesundhedsprogram.

Rammekonventionen om tobakskontrol (FCTC) og det internationale sundhedsregulativ (IHR) er vigtige internationale sundhedslove, der er udarbejdet i WHO's regi. Kommissionen var stærkt involveret i forhandlingerne om konventionen og sundhedsregulativet og støtter implementeringen af dem.

Sundhedssamarbejde med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

Kommissionen arbejder tæt sammen med OECD om sundhed. EU og OECD mødes jævnligt for at koordinere deres politik og forskning. EU finansierer en stor del af OECD's budget og støtter projekter, der gavner begge parter, inden for bl.a. sundhedsregnskaber (dvs. finansielle strømme relateret til forbruget af sundhedsprodukter), sundhedsindikatorer og sundhedsøkonomi.

I 2016 underskrev begge organisationer en samarbejdsaftale, der understreger ambitionen for og den strategiske karakter af deres samarbejde på sundhedsområdet. I aftalen er der tre prioriterede områder på mellemlang sigt:

  • Bedre kendskab til sundhedssystemerne og deres performance ved hjælp af landespecifikke analyser, navnlig gennem initiativet sundhedstilstanden i EU
  • Hjælp til landene med at gøre deres sundhedssystemer mere patientorienterede ved at udvikle nye, internationalt standardiserede og sammenlignelige målinger af sundhedstjenesternes performance
  • Større kapacitet til økonomisk analyse af sundhedssystemer, navnlig inden for folkesundhed, fremme af sundhed, forebyggelse af kroniske sygdomme og innovation.

Sundhedssamarbejde med Europarådet

Samarbejdet med Europarådet om sundhed, som blev styrket, da Amsterdamtraktaten (artikel 303) trådte i kraft, har bidraget til at udvikle vellykkede bilaterale forbindelser på områder af fælles interesse. Det omfatter samarbejde på områder som lægemidler, kvaliteten af og sikkerheden ved blod, væv, celler og organer og bekæmpelse af narkotikamisbrug.

I 2001 underskrev Europarådet og Kommissionen en fælles erklæring om samarbejde og partnerskab.