EU ja muu maailma

Maailmanlaajuiset terveyskysymykset

Yhdistyneet kansakunnat – kansanterveysalan yhteistyö

EU:n ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK) suhde on vahva, ja EU tekeekin tiivistä yhteistyötä YK:n sihteeristön ja YK:n eri järjestöjen, rahastojen ja ohjelmien kanssa. Yhteistyötä tehdään muun muassa maailmanlaajuisten terveyskysymysten sekä terveyteen läheisesti liittyvien aiheiden parissa, kuten kehitysyhteistyön, ihmisoikeuksien, ilmastonmuutoksen, kriisinhallinnan ja humanitaarisen avun alalla. EU tukee Maailman terveysjärjestöä (WHO), joka on YK:n alainen globaalien terveyskysymysten johtava asiantuntijajärjestö.

Euroopan komissio osallistuu aktiivisesti maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä koskevaan keskusteluun maailman 20 johtavan teollisuusmaan ja kehittyvän talouden eli G20-maiden hallitusten ja keskuspankkien johtajien ryhmän sekä maailman seitsemän johtavan teollisuusmaan G7-ryhmän puitteissa. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa

Kestävän kehityksen tavoitteet

YK asetti vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteet, joita on yhteensä 17. Ne muodostavat vuoteen 2030 ulottuvan maailmanlaajuisen toimintakehyksen.

Tavoitteista monet liittyvät terveyskysymyksiin, mutta yhdessä tavoitteessa keskitytään nimenomaan terveyteen. Tavoitteennumero 3 mukaisesti kaikenikäisille pyritään takamaan terveellinen elämä ja hyvinvointi. Sen alatavoitteissa keskitytään muun muassa seuraaviin aiheisiin:

 • tartuntataudit, kuten hiv/aids, tuberkuloosi ja hepatiitti
 • ei-tarttuvat taudit ja mielenterveys
 • päihteet
 • tupakoinnin torjunta
 • rokotusten ja lääkkeiden saatavuus
 • terveydenhuollon rahoitukseen ja työvoimaan liittyvät kysymykset.

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen kuuluu sekä Euroopan komission että EU-maiden vastuulle. Komissio antoi kestävän kehityksen tavoitteita koskevan Agenda 2030 -toimintaohjelman johdosta vuonna 2016 tiedonannon ”Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi” ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan. Komissio pyrkii edistämään kestävää kehitystä muun muassa sisällyttämällä kestävän kehityksen tavoitteet kaikkiin EU:n politiikkoihin ja aloitteisiin, raportoimalla edistymisestä säännöllisesti, tekemällä yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa ja kehittämällä pitkän aikavälin vision.

Kestävää kehitystä koskevalla verkkosivulla on lisätietoa siitä, miten EU edistää kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanoa ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

EU:n maailmanlaajuiset toimet terveysalalla

EU:n globaali terveyspolitiikka sekä sen keskeiset haasteet ja periaatteet määriteltiin vuonna 2010. Terveyspolitiikkaa ohjaa neljä periaatetta, joiden avulla voidaan vahvistaa EU:n visiota, ääntä ja toimintaa. Kattava globaali terveyspolitiikka edellyttää yhteistyötä kaikkien muiden asiaan liittyvien organisaatioiden ja eturyhmien kanssa esimerkiksi seuraavilla aloilla:

 • kauppa
 • rahoitus
 • kehitysapu
 • muuttoliike
 • turvallisuus, ilmastonmuutos ja ympäristötoimet
 • tutkimus ja innovointi.

EU edistää tasa-arvoista, kaikkien saatavilla olevaa ja laadukasta terveydenhuoltoa sekä kaikkia hyödyttävän tutkimuksen tehokasta ja tasapuolista rahoitusta. EU haluaa varmistaa, että uudet tuotteet ovat turvallisia, tehokkaita, kohtuuhintaisia ja yleisesti saatavilla.

Euroopan komissio ja maailman terveyspoliittinen foorumi

Komissio tukee globaalia terveyspolitiikkaansa perustamallaan maailman terveyspoliittisella foorumilla, joka tuo yhteen kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja yritysten edustajia. Tavoitteena on vahvistaa EU:n roolia globaaleissa terveyskysymyksissä huolehtimalla siitä, että EU:n terveyspolitiikka on johdonmukaista niin EU:n sisäisissä kuin kansainvälisissäkin yhteyksissä ja että se edistää maailmanlaajuisten terveystavoitteiden saavuttamista.

Maailman terveyspoliittinen foorumi perustuu vuonna 2010 annettuun komission tiedonantoon globaalista terveydestä ja sen jälkeen hyväksyttyihin neuvoston päätelmiin. Tärkeimmät foorumin toimintaan osallistuvat komission yksiköt ovat terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto, kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto sekä tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto.