Strategia zdrowia

Grupa dyskusyjna zainteresowanych stron

Grupa dyskusyjna zainteresowanych stron doradza Komisji (Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów) w sprawie najlepszych praktyk prowadzenia konsultacji.

Zadania

Grupa pomaga Komisji we włączaniu zainteresowanych stron w kształtowanie polityki odpowiednio do potrzeb tych podmiotów w dziedzinie zdrowia publicznego i ochrony konsumentów. Doradza Komisji tylko w sprawach proceduralnych, a nie politycznych. Członkowie grupy nie reprezentują swoich organizacji, lecz uczestniczą w jej pracach jako osoby prywatne.