Záujmové združenia

Politika

Široká verejnosť, záujmové skupiny a organizácie zohrávajú prostredníctvom štruktúr zriadených Európskou komisiou aktívnu úlohu v činnostiach EÚ týkajúcich sa zdravia. Dve z nich, ktoré tu uvádzame, tvoria základ pre dlhodobú a plodnú spoluprácu.

Platforma pre politiku EÚ v oblasti zdravia

Platforma pre politiku EÚ v oblasti zdravia  predstavuje hlavný kanál komunikácie a spolupráce medzi relevantnými záujmovými skupinami a organizáciami a Komisiou. Takisto zlepšuje komunikáciu medzi týmito organizáciami.

Táto platforma nahrádza Fórum pre politiku EÚ v oblasti zdravia , ktoré fungovalo do roku 2013.

Cena EÚ v oblasti zdravia pre mimovládne organizácie

Prostredníctvom tejto súťaže  Európska komisia oceňuje vynikajúce príspevky mimovládnych organizácií k zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej politike.