Terveysindikaattorit

EU:n toimet

Indikaattori on laadullinen tai määrällinen mittari, joka ilmaisee, kuinka lähellä tietyn tavoitteen saavuttaminen on. Indikaattoreiden avulla voidaan tarkastella ja vertailla eri väestöryhmien tai maantieteellisten alueiden tilannetta esimerkiksi toiminnan painopisteitä määritettäessä. Luotettavaan ja vertailukelpoiseen tietoon perustuvat terveysindikaattorit ovat välttämättömiä, kun suunnitellaan eurooppalaisten terveyden parantamiseen tähtääviä strategioita ja toimia. Ne ovat tarpeen myös toimien täytäntöönpanon seurannassa.

Euroopan komissio julkaisee jo useita terveysindikaattoreita ja -tilastoja, ja niiden määrää voidaan lisätä tulevien tarpeiden mukaan.

Terveystietostrategia

EU:n terveysindikaattorit

Yksi komission tavoitteista on tuottaa vertailukelpoista tietoa terveydestä, terveyteen liittyvästä käyttäytymisestä, sairauksista ja terveydenhuoltojärjestelmistä.

Tiedon on perustuttava EU:n yhteisiin terveysindikaattoreihin, joiden määrittelystä, keräämisestä ja käytöstä on jo sovittu Euroopan laajuisesti:

Kansainväliset luokitukset

Yhteisille käsitteille ja määritelmille perustuvien kansainvälisesti sovittujen luokitusjärjestelmien  yhdenmukainen käyttö on välttämätöntä, jos tietoja halutaan rekisteröidä ja koontaa yhtenäistetyllä tavalla siten, että tieto ja siihen perustuvat indikaattorit ovat vertailukelpoisia.