Tervisenäitajad

Poliitika

Näitaja on kvantitatiivne või kvalitatiivne suurus, mis näitab, kui lähedal oleme püstitatud eesmärgile (poliitika tulemusele). Näitajad aitavad meil analüüsida ja võrrelda saavutusi rahvastikurühmade või geograafiliste piirkondade kaupa ning need võivad olla kasulikud poliitiliste prioriteetide kindlaksmääramisel. Usaldusväärsetel ja võrreldavatel andmetel põhinevad tervishoiunäitajad on väga olulised eurooplaste tervislikku seisundit edendavate strateegiate ja poliitika väljakujundamisel ning nende rakendamise jälgimisel.

Komisjon juba avaldab mitmeid tervishoiunäitajate ja -andmete kogumeid, mis jäävad kasutusse ning mida laiendatakse, et kaasata uusi tervishoiuaspekte.

Terviseteabe strateegia

  • Terviseteabe eksperdirühm (EGHI)   on konsultatiivorgan, mis koosneb kõigi liikmesriikide esindajatest, eesmärgiga toetada tervisestrateegia üldisi rakendusmehhanisme seoses tervisealase teabega.
  • Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskekus rakendab tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi poliitika raames Euroopa vähiteabesüsteemi (ECIS).

ELi tervisenäitajad

Üks komisjoni eesmärke on toota võrreldavaid andmeid tervise ning tervisega seotud käitumise, haiguste ja tervishoiusüsteemide kohta.

Andmed peavad tuginema ühistele ELi tervishoiunäitajatele, mille puhul on määratluste, kogumise ja kasutamise osas kogu Euroopas kokkuleppele jõutud:

Rahvusvahelised klassifikatsioonid

Ühiste mõistete ja määratlustega rahvusvaheliselt kokkulepitud klassifikatsioonisüsteemide  järjepidev kasutamine on oluline, kui andmeid soovitakse registreerida ja kodifitseerida standarditud kujul, et need andmed ning neile tuginevad näitajad oleksid võrreldavad.