Δείκτες για την υγεία

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Δείκτης είναι μια ποσοτική ή ποιοτική ένδειξη που εκφράζει την απόσταση που μας χωρίζει από την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (ή το αποτέλεσμα μιας πολιτικής). Οι δείκτες μάς βοηθούν να αναλύουμε και να συγκρίνουμε τις επιδόσεις πληθυσμιακών ή γεωγραφικών ομάδων, και είναι χρήσιμοι για τον καθορισμό προτεραιοτήτων πολιτικής. Οι δείκτες υγείας που βασίζονται σε αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα συμβάλλουν καθοριστικά στον σχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών για τη βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Η Επιτροπή δημοσιεύει ήδη διάφορες ομάδες δεικτών υγείας και δεδομένων που θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται και να διευρύνονται, σε συνάρτηση με τα νέα προβλήματα υγείας.

Στρατηγική ενημέρωσης σε θέματα υγείας

Δείκτες υγείας της ΕΕ

Ένας από τους στόχους της Επιτροπής είναι η παραγωγή συγκρίσιμων δεδομένων για την υγεία και τη συμπεριφορά που σχετίζεται με την υγεία, τις ασθένειες και τα συστήματα υγείας.

Το εγχείρημα πρέπει να βασίζεται σε κοινούς δείκτες της ΕΕ για την υγεία, για τους οποίους υπάρχει συμφωνία όλων των κρατών μελών όσον αφορά τους ορισμούς, τη συγκέντρωση και τη χρήση δεδομένων. Οι δείκτες αυτοί είναι:

Διεθνής ταξινόμηση

Η συνεπής χρήση διεθνώς συμφωνηθέντων συστημάτων ταξινόμησης , με κοινές έννοιες και ορισμούς, έχει ιδιαίτερη σημασία για την τυποποιημένη καταγραφή και κωδικοποίηση των δεδομένων, ούτως ώστε οι δείκτες που θα προκύπτουν να είναι συγκρίσιμοι.