Zdravotní ukazatele

Politika

Ukazatele, měřítka úspěšnosti plnění daného cíle (stanoveného například v rámci určité politiky), mohou být kvantitativní nebo kvalitativní povahy. Umožňují nám analyzovat a porovnávat výsledky napříč skupinami obyvatelstva nebo geografickými oblastmi. Mohou také posloužit při určování politických priorit. Ukazatele zdraví vycházející ze spolehlivých, porovnatelných údajů jsou základem při vytváření strategií a politik pro zlepšení zdraví Evropanů a pro sledování jejich provádění.

Evropská komise publikuje různé soubory ukazatelů a údajů týkajících se zdraví, které se budou i nadále využívat a rozšiřovat v reakci na nové zdravotní otázky.

Informační strategie v oblasti zdraví

Ukazatele zdraví v EU

Jedním z cílů Komise je získat porovnatelné údaje o zdraví, o návycích, které se zdravím souvisí, o onemocněních a zdravotnických systémech.

Přitom je třeba vycházet ze společných ukazatelů, na jejichž definicích, shromažďování a používání se členské státy EU vzájemně dohodly.

Mezinárodní klasifikace

Je naprosto nezbytné jednotně používat mezinárodně schválené klasifikační systémy , společné pojmy a definice, pokud se údaje mají zaznamenávat a kodifikovat normalizovaným způsobem, aby bylo možné ukazatele vytvořené na základě takových údajů porovnávat.