Hälsoindikatorer

Policy

En indikator är ett kvantitativt eller kvalitativt mått på hur väl vi uppfyller ett visst mål. Indikatorerna kan användas för att analysera och jämföra resultaten i olika befolkningsgrupper eller geografiska områden, och för att lägga fast politiska prioriteringar. Hälsoindikatorer som bygger på tillförlitliga och jämförbara uppgifter behövs för att kunna utforma folkhälsostrategier och följa upp hur de genomförs.

EU-kommissionen har tagit fram olika hälsoindikatorer och hälsostatistik, som hela tiden kompletteras med nya aktuella hälsoproblem.

Hälsoinformationsstrategi

EU:s hälsoindikatorer

Kommissionen har som mål att ta fram jämförbara uppgifter om hälsa, livsstil, sjukdomar och hälso- och sjukvårdssystem.

Uppgifterna måste bygga på gemensamma hälsoindikatorer. Inom EU har man enats om både definitioner och hur uppgifterna ska samlas in och användas.

  • EU:s hälsoindikatorer  – över 60 relativt jämförbara indikatorer som beskrivs i webbverktyget Heidi .
  • Friska levnadsår  – ett mått på antalet år som en person väntas leva med bibehållen funktionsförmåga.
  • Andra hälsoindikatorer  – hälsan på regional nivå och i städerna, vårdkvalitet, hållbar utveckling, miljö och hälsa, ungas hälsa, social trygghet och narkotikamissbruk.

Internationella klassificeringar

Med hjälp av internationella klassificeringssystem  kan uppgifterna registreras och kodas på ett standardiserat sätt så att man får fram jämförbara uppgifter och indikatorer.