Kazalniki zdravja

Politika

Kazalniki so kvantitativno ali kvalitativno merilo uspešnosti politike. Pomagajo nam analizirati in primerjati rezultate po demografskih skupinah ali geografskih področjih ter določati prednostne naloge politike. Kazalniki zdravja, ki temeljijo na zanesljivih in primerljivih podatkih, so pomembni za oblikovanje zdravstvenih strategij in politik v Evropski uniji ter za spremljanje njihovega izvajanja.

Evropska komisija objavlja številne kazalnike in podatke o zdravju, ki jih bo še naprej uporabljala in po potrebi razširila na nova zdravstvena področja.

Strategija obveščanja

Kazalniki zdravja EU

Komisija si prizadeva zagotoviti primerljive podatke o zdravju, vedenju, ki vpliva na zdravje, boleznih in zdravstvenih sistemih.

Ti podatki temeljijo na skupnih evropskih kazalnikih zdravja, za katere veljajo dogovori o njihovi opredelitvi, zbiranju in uporabi:

Mednarodne klasifikacije

Osnovne podatke je treba zbirati in vpisati na standardiziran način, če hočemo imeti primerljive podatke in kazalnike. Zato je treba dosledno uporabljati mednarodne sisteme klasifikacije , ki vsebujejo skupne pojme in opredelitve.