Zdravotné ukazovatele

Politika

Ukazovateľ je číselným alebo kvalitatívnym vyjadrením toho, ako blízko sme k dosiahnutiu stanoveného cieľa (výsledok politiky). Ukazovatele nám pomáhajú analyzovať a porovnávať jednotlivé skupiny obyvateľstva či zemepisné oblasti a sú užitočné pri stanovovaní politických priorít. Ukazovatele zdravia, ktoré sú postavené na spoľahlivých a vzájomne porovnateľných údajoch, sú nevyhnutným predpokladom pre stanovenie a kontrolu vykonávania stratégií a politík zameraných na zlepšenie zdravia Európanov.

Európska komisia v súčasnosti publikuje rôzne súbory ukazovateľov zdravia a údaje, ktoré budú aj naďalej využívané a rozširované, s cieľom pojať aj nové zdravotné hľadiská.

Stratégia v oblasti informácií o zdraví

Ukazovatele EÚ pre oblasť zdravia

Jedným z cieľov Komisie je poskytovanie porovnateľných údajov o zdraví a súvisiacom správaní, chorobách a systémoch zdravotnej starostlivosti.

Preto potrebujeme také ukazovatele zdravia, pre ktoré existuje celoeurópsky konsenzus, pokiaľ ide o ich definície, zhromažďovanie a využitie.

Medzinárodná klasifikácia

Konzistentné používanie medzinárodne schválených klasifikačných systémov  a ich spoločných konceptov a definícií je nevyhnutné z hľadiska registrácie a kodifikácie údajov štandardizovaným spôsobom. Len tak budú údaje a ukazovatele, ktoré z nich vychádzajú, navzájom porovnateľné.