Wskaźniki dotyczące zdrowia

Polityka

Wskaźnik jest ilościową i jakościową miarą tego, jak blisko jesteśmy osiągnięcia założonego celu (rezultatu prowadzonej polityki). Wskaźniki pomagają analizować i porównywać wyniki we wszystkich grupach ludności lub na wszystkich obszarach geograficznych i mogą być przydatne przy określaniu priorytetów politycznych. Wskaźniki zdrowotne opierające się na wiarygodnych, porównywalnych danych mają istotne znaczenie dla opracowywania strategii i działań politycznych mających na celu poprawę stanu zdrowia Europejczyków oraz monitorowanie ich realizacji.

Komisja Europejska publikuje różne zestawy wskaźników zdrowotnych i danych, które są stale uzupełniane w celu uwzględnienia nowych problemów zdrowotnych.

Informacje na temat zdrowia

Wskaźniki zdrowotne w UE

Jednym z celów Komisji jest uzyskanie porównywalnych informacji na temat zdrowia i zachowań zdrowotnych, chorób i systemów opieki zdrowotnej.

Informacje te muszą opierać się na wspólnych wskaźnikach zdrowotnych UE, których definicje oraz sposoby gromadzenia i wykorzystywania opracowano na szczeblu ogólnoeuropejskim:

Klasyfikacja międzynarodowa

Korzystanie z systemów klasyfikacji uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym  ma zasadnicze znaczenie dla zapisywania i kodowania danych w sposób znormalizowany, w celu uzyskania porównywalnych danych i wskaźników.