Sveikatos rodikliai

Politika

Rodiklis – tai kiekybinis arba kokybinis matas, rodantis, kiek arti tikslo (politinio rezultato) esama. Rodikliai padeda analizuoti ir lyginti gyventojų grupių arba geografinių vietovių duomenis ir gali būti naudingi nustatant politikos prioritetus. Patikimais ir palyginamais duomenimis grindžiami sveikatos rodikliai itin svarbūs rengiant strategijas ir formuojant politiką, kuriomis siekiama gerinti europiečių sveikatą, bei stebint, kaip jos įgyvendinamos.

Europos Komisija jau skelbia įvairius sveikatos rodiklius ir duomenis, kurie ir toliau bus naudojami bei plečiami įtraukiant naujus sveikatos aspektus.

Informavimo apie sveikatą strategija

ES sveikatos rodikliai

Vienas iš Komisijos tikslų – teikti palyginamus duomenis apie sveikatą ir su sveikata susijusį elgesį, ligas bei sveikatos sistemas.

Jie turi būti grindžiami bendrais ES sveikatos rodikliais, dėl kurių apibrėžčių, rinkimo ir naudojimo sutarta Europos mastu:

Tarptautinė klasifikacija

Jei duomenis siekiama registruoti ir sisteminti standartizuotai, kad jie ir jais grindžiami rodikliai būtų palyginami, itin svarbu nuosekliai naudotis klasifikacijos sistemomis, dėl kurių susitarta tarptautiniu mastu  ir kuriose naudojamos tos pačios sąvokos bei apibrėžtys.