Здравни показатели

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Показател е количествена или качествена мярка за това колко близо сме до постигането на поставена цел (резултат от политика). Те/Показателите ни помагат да анализираме и сравняваме резултатите по групи от населението или по географски области и могат да бъдат полезни за определяне на приоритетите на политиката. Здравните показатели, базирани на надеждни и сравними данни, са много важни при изготвянето на стратегии и политики за подобряване на здравето на европейците и при контрола на тяхното изпълнение.

Европейската комисия вече публикува различни набори от здравни показатели и данни, които ще продължат да се използват и разширяват, за да обхващат нововъзникващите здравни въпроси.

Стратегия за здравна информация

Здравни показатели на ЕС

Една от целите на Комисията е да осигурява сравними данни за здравето и свързаното с него поведение, за болестите и за здравните системи.

Това трябва да става въз основа на общи здравни показатели на ЕС, за които има общоевропейско споразумение относно определенията, събирането и употребата им. Такива показатели са:

Международни класификации

Последователното използване на договорени на международно равнище системи за класификация  с техните общи понятия и определения е от съществено значение, ако искаме данните да се регистрират и кодифицират по стандартизиран начин, за да може те и базираните на тях показатели да бъдат сравними.