Veselības indikatori

Citi indikatori

Izstrādājot priekšlikumus veselības aprūpes jomā, politikas veidotājiem ir vajadzīgi dati par visdažādākiem veselību ietekmējošiem faktoriem — sociāliem, ekonomiskiem un administratīviem.

ES apkopo ziņas par indikatoriem, kas raksturo daudzus no šiem faktoriem.