Zdravotné ukazovatele

Medzinárodná klasifikácia

Klasifikačné systémy sú spolu s konceptmi a definíciami nástroje, ktoré umožňujú harmonizovanú registráciu údajov s cieľom získať porovnateľné údaje. Na základe klasifikačných systémov je možné zostaviť užšie výbery. Európska komisia využíva medzinárodné klasifikácie na zhromažďovanie vysokokvalitných a harmonizovaných údajov.

Hlavné klasifikačné systémy sú uvedené nižšie.

Hlavné klasifikačné systémy

  • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydáva Medzinárodnú štatistickú klasifikáciu chorôb a pridružených zdravotných problémov (ICD). Tento klasifikačný systém sa často používa pri zostavovaní štatistík úmrtnosti a chorobnosti. Členské štáty WHO používajú jej 10. revidované vydanie (ICD-10) od roku 1994. V poradí 11. revízia klasifikácie sa začala a bude pokračovať až do roku 2018.
  • Na tejto klasifikácii sa zakladá aj zoznam Eurostatu, ktorý uvádza 86 príčin smrti v Európe. Medzinárodný krátky zoznam pre prehľad chorobnosti v nemocniciach (2005) sa taktiež zakladá na ICD-10 a používajú ho Eurostat, WHO, OECD a NOMESCO (Severský výbor pre zdravotnícke štatistiky) na zhromažďovanie a prezentáciu údajov získaných pri prepúšťaní pacientov z nemocníc. Zoznam je dostupný v angličtine, francúzštine a nemčine.
  • Existuje aj niekoľko klasifikačných systémov na registráciu klinických postupov, medzi ktoré patria napríklad Medzinárodná klasifikácia chorôb, 9. revízia (ICD-9-CM), ktorú spoločne spravujú Národné centrum zdravotníckych štatistík (National Center for Health Statistics, NCHS) a Centrá služieb zdravotných poisťovacích systémov Medicare a Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) z USA, a klasifikácia chirurgických postupov NOMESCO (NCSP).
  • Medzinárodná klasifikácia zdravotníckych účtov (ICHA) tvorí základ systému zdravotníckych účtov (SHA), čo je medzinárodne uznávaný nástroj, ktorý spoločne vypracovali OECD, Európska komisia a WHO a ktorý sa využíva na popis, sumarizáciu a analýzu výdavkov a financovania zdravotníctva.

Iné klasifikačné systémy