Wskaźniki dotyczące zdrowia

Klasyfikacja międzynarodowa

Systemy klasyfikacji, opierające się na pojęciach i definicjach, umożliwiają zharmonizowaną rejestrację danych oraz ich porównywanie. W oparciu o systemy te można tworzyć skrócone wykazy danych. Komisja Europejska wykorzystuje klasyfikacje międzynarodowe w celu uzyskania zharmonizowanych danych o wysokiej jakości.

Główne systemy klasyfikacji wykorzystywane w przypadku wskaźników zdrowia wymieniono poniżej.

Główne systemy klasyfikacji

  • Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) publikowana jest przez Światową Organizację Zdrowia WHO). Klasyfikacja ta jest powszechnie stosowana do celów opracowywania statystyk dotyczących umieralności i zachorowalności. Od 1994 r. państwa członkowskie WHO korzystają z 10. wersji klasyfikacji (ICD-10). Prace nad 11. wersją klasyfikacji zostały już podjęte i potrwają do 2018 r.
  • Europejska lista Eurostatu zawierająca 86 przyczyn zgonu jest oparta na ICD-10. Międzynarodowa skrócona lista chorób do celów statystyk szpitalnych (2005 r.) również powstała w oparciu o ICD-10. Eurostat, WHO, OECD oraz NOMESCO korzystają z niej w celu gromadzenia i przedstawiania danych dotyczących wypisów ze szpitala. Jest ona dostępna w językach angielskim, francuskim i niemieckim.
  • Istnieją różne systemy klasyfikacji do celów rejestracji procedur klinicznych. Należą do nich Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (9. wersja – ICD-9-CM), opracowana wspólnie przez National Center for Health Statistics – NCHS (Krajowy Ośrodek Statystyki Medycznej) i ośrodki usług zdrowotnych Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), oraz klasyfikacja zabiegów chirurgicznych NOMESCO (NCSP).
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Rachunków Zdrowia (ICHA) stanowi podstawę dla systemu rachunków zdrowia (SHA) – narzędzia uznawanego w skali międzynarodowej, opracowanego wspólnie przez OECD, Komisję Europejską i WHO i używanego do opisu, podsumowania i analizy wydatków na zdrowie i źródeł jego finansowania.

Inne systemy klasyfikacji