Δείκτες για την υγεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Έτη Υγιούς Ζωής

Τα στοιχεία για τα έτη υγιούς ζωής (ή "προσδόκιμο ζωής χωρίς αναπηρίες") δείχνουν τον αριθμό ετών που αναμένεται να ζήσει χωρις αναπηρίες ένα άτομο συγκεκριμένης ηλικίας. Ο δείκτης ετών υγιούς ζωής βρίσκεται στον πυρήνα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Δεικτών, καθώς η σημασία του αναγνωρίζεται και στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Πώς χρησιμοποιείται ο δείκτης;

Χρησιμοποιείται για τα εξής:

  • την παρακολούθηση της υγείας ως παράγοντα παραγωγικότητας/οικονομίας
  • την εισαγωγή της έννοιας της ποιότητας ζωής
  • τη μέτρηση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας
  • την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και την πρόσβαση σ’ αυτή.

Πώς υπολογίζεται ο δείκτης;

Υπολογίζεται με βάση τους πίνακες θνησιμότητας της ΕΕ και τις έρευνες για την προσωπική αντίληψη του ατόμου για την υγεία του.

Περισσότερα για τα έτη υγιούς ζωής

Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει ορισμένα προγράμματα για να διερευνηθεί αν ζούμε περισσότερο και με καλύτερη υγεία: