Sundhedsindikatorer

Sunde leveår

Data om sunde leveår (eller "forventet levetid uden funktionsindskrænkning") angiver det antal år, en person i en vis alder kan forventes at leve uden handicap eller funktionsindskrænkninger. Indikatoren "sunde leveår" (HLY) har været en del af EU's centrale sæt af strukturelle indikatorer, efter at dens betydning blev anerkendt i Lissabonstrategien.

Hvad anvendes indikatoren til?

Til at:

  • overvåge sundhedstilstanden som en produktivitetsfaktor/økonomisk faktor
  • introducere begrebet livskvalitet
  • måle ældre arbejdstageres beskæftigelsesevne
  • overvåge fremskridtene inden for sundhedsvæsenet med hensyn til adgang, kvalitet og bæredygtighed.

Hvordan beregnes indikatoren?

Ved hjælp af tabeller om dødeligheden i EU og oplysninger fra undersøgelser om de adspurgtes selvopfattede handicap.

Mere om sunde leveår

EU har finansieret flere projekter, der har til formål at undersøge, om vi lever længere og er raske i flere år af vores liv: