Здравни показатели

Оценка на риска

Здравето в обществото

Endocrine disruptors

Biocides

Продължителност на живота в добро здраве

Данните за продължителността на живота в добро здраве (или очакваната продължителност на живота без увреждания) показват броя години, които дадено лице на определена възраст се очаква да преживее без увреждания. Показателят за продължителност на живота в добро здраве заема централно място сред европейските структурни показатели, като неговото значение е признато в Лисабонската стратегия.

За какво се използва показателят?

За:

  • наблюдение на здравето като фактор за производителността/икономически фактор
  • въвеждане на идеята за качество на живота
  • измерване на възможността за намиране на работа на по-възрастните работници
  • наблюдение на напредъка по отношение на достъпа, качеството и устойчивостта на здравните грижи.

Как се изчислява?

Като се използват таблиците за смъртността в ЕС и информация от проучвания за самооценката на уврежданията.

Още за продължителността на живота в добро здраве

ЕС финансира няколко проекта, проучващи дали живеем по-дълго и в по-добро здраве: