Hälsoindikatorer

EU:s hälsoindikatorer

Hälsoindikatorer är uppgifter om hälsotillståndet, hälsofaktorerna och vården i Europa i form av tabeller, diagram och kartor. Indikatorerna ska fungera som beslutsunderlag och gör det lättare att följa och jämföra situationen i olika länder.

Olika typer av hälsoindikatorer

Det finns totalt 88 grundläggande hälsoindikatorer. För nästan 60 av indikatorerna  finns uppgifter som är relativt jämförbara och lätta att använda. Ibland är de dessutom uppdelade efter kön, ålder, socioekonomisk ställning och regional nivå. Indikatorerna kan delas in i följande huvudtyper.

Typ av indikator Exempel
Demografiska och socioekonomiska faktorer Befolkning, födelsetal, arbetslöshet
Hälsotillstånd Spädbarnsdödlighet, hiv/aids, trafikskador
Hälsofaktorer Rökning, fruktkonsumtion
Hälso- och sjukvård Vaccinering av barn, vårdplatser, vårdutgifter
Hälsofrämjande insatser Åtgärder för sunda matvanor

Statistikverktyg

I statistikverktyget  hittar du uppgifter om hälsoindikatorerna. Uppgifterna kan visas som linje- eller stapeldiagram, kartor eller tabeller. Du kan välja flera olika indikatorer och se dem som en bild eller ladda ner dem i en fil.

Bakgrundsmaterial