Kazalniki zdravja

Evropski kazalniki zdravja

Kazalniki zdravja (ECHI) so nabori podatkov (razpredelnice, grafikoni, zemljevidi) o zdravstvenem stanju, dejavnikih zdravja in zdravstveni oskrbi v državah članicah EU. Omogočajo spremljanje in primerjavo razmer ter so podlaga za pripravo politik.

Vrste kazalnikov zdravja

Vseh evropskih kazalnikov zdravja je 88, dostopne in primerljive podatke imamo za skoraj 60 kazalnikov . Podatki v nekaterih kategorijah so navedeni po spolu in starosti ter tudi socialno­ekonomskem položaju in regiji. Razdeljeni so po spodnjih kategorijah.

Kategorija Primeri
Demografski in socialno-ekonomski položaj Prebivalstvo, stopnja rodnosti, skupna brezposelnost
Zdravstveno stanje Umrljivost dojenčkov, okužbe s HIV/AIDS, poškodbe zaradi prometnih nesreč
Dejavniki zdravja Redni kadilci, uživanje/razpoložljivost sadja
Zdravstveni ukrepi: zdravstvene storitve Cepljenje otrok, št. bolnišničnih postelj, poraba v zdravstvu
Zdravstveni ukrepi: spodbujanje zdravja Politika zdrave prehrane

Podatkovno orodje ECHI

Podatkovno orodje ECHI  zagotavlja podatke v zvezi z evropskimi kazalniki zdravja. Podatki so lahko ponazorjeni kot črtni in stolpčni grafikoni, zemljevidi in tabele. Mogoče jih je pretvoriti v sliko in prenesti kot podatkovno datoteko. Orodje omogoča množični izbor kazalnikov.

Referenčni viri