Zdravotné ukazovatele

Základné európske zdravotné ukazovatele (ECHI)

Zdravotné ukazovatele sú súbory údajov (tabuľky, grafy, mapy) o zdravotnom stave, rozhodujúcich zdravotných faktoroch a zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EÚ a ďalších európskych krajinách. Umožňujú monitorovanie a porovnávanie a slúžia ako základ pre tvorbu politík.

Typy zdravotných ukazovateľov

Z celkového zoznamu 88 základných európskych zdravotných ukazovateľov (ECHI) sú pre takmer 60 z nich  k dispozícii údaje, ktoré je možné v primeranej miere porovnávať. V prípade potreby sú údaje rozdelené podľa pohlavia a veku, resp. podľa socioekonomického postavenia a regionálnej úrovne. Ukazovatele ECHI sú zoskupené do nasledujúcich skupín.

Názov Príklady
Demografické a socioekonomické faktory Populácia, pôrodnosť, celková miera nezamestnanosti
Zdravotný stav Detská úmrtnosť, HIV/AIDS, zranenia pri dopravných nehodách
Zdravotné determinanty Pravidelní fajčiari, konzumácia/dostupnosť ovocia
Zdravotná starostlivosť: zdravotnícke služby Očkovanie detí, nemocničné lôžka, výdavky na zdravotnú starostlivosť
Zdravotná starostlivosť: podpora zdravia Politiky v oblasti zdravej výživy

Nástroj na správu údajov ECHI

Nástroj na správu údajov ECHI  poskytuje údaje týkajúce sa európskych zdravotných ukazovateľov. Údaje je možné generovať v rôznych zobrazeniach: ako čiarový alebo stĺpcový graf, mapu či tabuľku. Rovnako je možné konvertovať ich na obrázok alebo si ich stiahnuť ako súbor údajov. Tento nástroj umožňuje viacnásobný výber ukazovateľov.

Odkazy