Tervisenäitajad

Euroopa peamised tervishoiunäitajad (ECHI)

Tervishoiunäitajad on andmekogumid (tabelid, graafikud, kaardid), mis käsitlevad terviseseisundit, tervist mõjutavaid tegureid ja ravi ELi liikmesriikides ning muudes Euroopa riikides. Need võimaldavad teostada seiret ja võrdlusi ning on aluseks poliitika kujundamisele.

Tervishoiunäitajate liigid

Euroopa peamiste tervishoiunäitajate terviklikus nimekirjas (88 näitajat) on peaaegu 60 sellist tervishoiunäitajat , mille puhul andmed on kergesti kättesaadavad ning piisavalt hästi võrreldavad. Võimaluse korral on arvandmed esitatud soo ja vanuse ning ka sotsiaal-majandusliku seisundi ja piirkondliku jaotuse lõikes. Tervishoiunäitajad on jaotatud järgmistesse rubriikidesse.

Rubriik Näited
Demograafiline ja sotsiaal-majanduslik olukord Rahvastik, sündimus, töötuse kogumäär
Tervise seisund Vastsündinute suremus, HIV/AIDS, liikluses saadud vigastused
Tervist mõjutavad tegurid Regulaarne suitsetamine, puuviljade tarbimine/kättesaadavus
Tervishoiumeetmed: tervishoiuteenused Laste vaktsineerimine, voodikohad haiglas, tervishoiukulutused
Tervishoiumeetmed: tervise edendamine Tervisliku toitumise poliitika

Euroopa peamiste tervishoiunäitajate andmevahend

Euroopa peamiste tervishoiunäitajate andmevahendi  abil saab andmeid Euroopa tervishoiunäitajate kohta. Andmeid saab kuvada eri moel: joondiagrammi, tulpdiagrammi, kaardi või tabelina. Andmed võib konverteerida kujutiseks või laadida alla andmefailina. Vahend võimaldab valida mitut näitajat.

Viited