Δείκτες για την υγεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ευρωπαϊκοί βασικοί δείκτες υγείας (ECHI)

Οι δείκτες υγείας είναι ένα σύνολο δεδομένων (πίνακες, γραφικές παραστάσεις, χάρτες) για την κατάσταση της υγείας, τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία και την υγειονομική περίθαλψη στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση και τη σύγκριση και αποτελούν τη βάση για τη χάραξη πολιτικών.

Είδη δεικτών υγείας

Από τους συνολικά 88 ευρωπαϊκούς βασικούς δείκτες υγείας (ECHI), υπάρχουν αμέσως διαθέσιμα και ευλόγως συγκρίσιμα δεδομένα για σχεδόν 60 δείκτες υγείας . Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα στοιχεία παρέχονται κατά φύλο και ηλικία, καθώς και κατά κοινωνικοοικονομική κατάσταση και περιφερειακό επίπεδο. Οι βασικοί δείκτες υγείας ομαδοποιούνται με βάση τις παρακάτω κατηγορίες.

Κατηγορία Παραδείγματα
Δημογραφική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση Πληθυσμός, ποσοστό γεννήσεων, συνολική ανεργία
Κατάσταση υγείας Βρεφική θνησιμότητα, HIV/AIDS, τραυματισμοί από τροχαία
Καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία Τακτικοί καπνιστές, κατανάλωση/ διαθεσιμότητα φρούτων
Παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας: υγειονομικές υπηρεσίες Εμβολιασμός παιδιών, νοσοκομειακές κλίνες, δαπάνες για την υγεία
Παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας: προαγωγή της υγείας Πολιτικές για την υγιεινή διατροφή

Εργαλείο δεδομένων ECHI

Το εργαλείο δεδομένων ECHI  παρέχει στοιχεία σχετικά με τους ευρωπαϊκούς δείκτες υγείας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές, όπως γραμμικό ή ακιδωτό διάγραμμα, χάρτη ή πίνακα. Μπορούν επίσης να μετατρέπονται σε εικόνα ή να τηλεφορτώνονται ως αρχείο δεδομένων. Το εργαλείο αυτό παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής δεικτών.

Παραπομπές