Здравни показатели

Оценка на риска

Здравето в обществото

Endocrine disruptors

Biocides

Европейски основни здравни показатели (ECHI)

Здравните показатели са набор от данни (таблици, графики, карти) за здравния статус, определящите здравето фактори и здравеопазването в държавите от ЕС и в други европейски страни. Те дават възможност за извършването на наблюдение и сравнение и служат като основа за изготвянето на политики.

Видове здравни показатели

От общо 88 европейски основни здравни показателя за близо 60 показателя  има лесно достъпни и относително сравними данни. Когато е уместно, данните са по пол и възраст, както и по социално-икономически статус и регионално равнище. Те са групирани в посочените по-долу категории.

Категория Примери
Демографско и социално-икономическо положение население, раждаемост, обща безработица
Здравен статус детска смъртност, ХИВ/СПИН, наранявания при пътнотранспортни произшествия
Определящи здравето фактори редовни пушачи, консумация/наличие на плодове
Здравни интервенции: здравно обслужване ваксинация на деца, болнични легла, разходи за здравеопазване
Здравни интервенции: промоция на здравето политики за здравословно хранене

Инструмент за данни за ECHI

Инструментът за ECHI  предоставя данни за европейските здравни показатели. Тези данни могат да бъдат оформени по различен начин — линейна диаграма, стълбовидна диаграма, карта или таблица. Те могат да бъдат превърнати в изображение или изтеглени като файл с данни. Инструментът дава възможност за избиране на няколко показателя.

Допълнителна информация