Zdravie a štrukturálne fondy

Ako využívať európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) v oblasti zdravia?

Dobré zdravie je dôležité z hľadiska zabezpečenia prosperity a zamestnateľnosti obyvateľov EÚ, čo je kľúčové z hľadiska hospodárskeho rastu a zachovania vysokej úrovne sociálnej ochrany v Únii.

EÚ podporuje investície v oblasti verejného zdravia a zdravotnej starostlivosti na obdobie rokov 2014 – 2020 prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Prehľad: Investície do zdravotníctva z fondov EŠIF (2014 – 2020)

Financovanie z prostriedkov EŠIF (2014 – 2020) v oblasti zdravia

V dokumente Mapovanie využívania EŠIF v oblasti zdravia sa uvádzajú opatrenia, ktoré chcú jednotlivé členské štáty financovať v období 2014 – 2020.

Dokument obsahuje analýzu financovania v oblasti zdravia (ako bolo prezentované v operačných programoch). Analýza pokrýva celú EÚ, ako aj jednotlivé členské štáty.

K dispozícii je aj prehľad informácií o investíciách v oblasti zdravia zo štrukturálnych fondov počas programového obdobia 2007 – 2013, ktorý vznikol na základe jedného z predošlých posúdení jednotlivých krajín a regiónov.

Projekty v oblasti zdravia oprávnené na financovanie z EŠIF

Komisia uverejnila príručku pre členské štáty a potenciálnych príjemcov o oblastiach, ktoré je možné financovať v sektore zdravotníctva zo zdrojov EŠIF (2014 – 2020). Ide o tieto oblasti:

  • výskum a inovácie v oblasti zdravia, podpora MSP, elektronické zdravotníctvo,
  • podpora zdravia, aktívne a zdravé starnutie, zdravie na pracovisku,
  • prístup k zdravotnej starostlivosti, riešenie nerovností v oblasti zdravia, psychické zdravie,
  • prechod od inštitucionálnej ku komunitnej starostlivosti vrátane investícií do infraštruktúry a vybavenia,
  • kapacity v oblasti systémov zdravotnej starostlivosti a reforma v záujme efektívnej a udržateľnej starostlivosti,
  • zdravotnícky personál, vzdelávanie a celoživotná odborná príprava zdravotníckych pracovníkov,
  • cezhraničná zdravotná starostlivosť a spolupráca medzi členskými štátmi a regiónmi.

Kto spravuje EŠIF?

Štrukturálne fondy spravujú spoločne členské štáty EÚ a Európska komisia (GR REGIO – regionálna a mestská politika a GR EMPL – zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie).

V otázke využívania EŠIF na investície v oblasti zdravia s GR REGIO a GR EMPL úzko spolupracuje aj Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE).

Európska komisia koordinuje spôsoby financovania a tematické priority s členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za realizáciu investícií na vnútroštátnej úrovni.

Ako sa prihlásiť?

Za prideľovanie a vykonávanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na vnútroštátnej úrovni zodpovedajú členské štáty prostredníctvom delegovaných riadiacich orgánov.

Medzi príjemcov pomoci z EŠIF patria verejné subjekty, súkromné organizácie (hlavne malé spoločnosti), univerzity, mimovládne organizácie a združenia.

Potenciálni príjemcovia pomoci:

  • by si mali prečítať výzvy na predkladanie návrhov uverejnené riadiacimi orgánmi vo vybranej krajine,
  • by mali poslať žiadosť priamo príslušným riadiacim orgánom.