Zdrowie a fundusze strukturalne

Jak korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF) w dziedzinie zdrowia?

Zdrowie jest niezbędne, aby zapewnić dobre samopoczucie i zdolność do pracy mieszkańców Unii, co ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i utrzymania wysokiego poziomu ochrony socjalnej w UE.

UE wspiera inwestycje w dziedzinie zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej poprzez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (ESIF) na lata 2014-2020.

Nota informacyjna: inwestycje w dziedzinie zdrowia w ramach ESIF (2014–2020)

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (ESIF) w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020

Dokument dotyczący planowanego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w dziedzinie zdrowia przedstawia działania w dziedzinie zdrowia, które poszczególne państwa członkowskie zamierzają finansować w latach 2014- 2020.

Dokument zawiera analizę finansowania ochrony zdrowia, którą przedstawiono w programach operacyjnych, w 28 państwach członkowskich UE, oraz zestawienia dla poszczególnych krajów.

Dostępne są również informacje podsumowujące dotyczące inwestycji w dziedzinie zdrowia z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013. Opracowano je na podstawie wcześniej przeprowadzonych ocen na szczeblu krajowym i regionalnym.

Działania w dziedzinie zdrowia kwalifikujące się do finansowania z ESIF

Komisja opublikowała przewodnik dotyczący dziedzin kwalifikujących się do wsparcia z ESIF w latach 2014-2020 w sektorze zdrowia, skierowany do państw członkowskich i potencjalnych beneficjentów:

  • badania naukowe i innowacje w dziedzinie zdrowia, wspieranie MŚP, e-zdrowie
  • promocja zdrowia, aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, zdrowie w miejscu pracy
  • dostęp do opieki zdrowotnej, niwelowanie nierówności w dziedzinie zdrowia, zdrowie psychiczne
  • przejście od opieki opierającej się na instytucjach do opieki na poziomie społeczności lokalnych, w tym inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie
  • zdolność do zapewniania skutecznej i trwałej opieki przez systemy opieki zdrowotnej oraz reforma systemów mająca na celu zwiększenie tej zdolności
  • pracownicy sektora opieki zdrowotnej, kształcenie i uczenie się przez całe życie pracowników służby zdrowia
  • transgraniczna opieka zdrowotna oraz współpraca między państwami członkowskimi i regionami.

Kto zarządza ESIF?

Fundusze strukturalne są zarządzane wspólnie przez państwa członkowskie i Komisję Europejską (DG REGIO – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz DG EMPL – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego ).

DG SANTE (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) ściśle współpracuje z DG REGIO i DG EMPL przy wykorzystywaniu środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na inwestycje w dziedzinie zdrowia.

Komisja Europejska uzgadnia warunki finansowania i priorytety tematyczne z państwami członkowskimi, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji na poziomie krajowym.

Jak składać wnioski?

Za przydział i wdrażanie środków z ESIF na poziomie krajowym odpowiadają państwa członkowskie reprezentowane przez krajowe instytucje zarządzające.

Beneficjentami ESIF mogą być podmioty publiczne, organizacje sektora prywatnego (w szczególności małe przedsiębiorstwa), wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

Potencjalni beneficjenci powinni:

  • zapoznać się z zaproszeniami do składania wniosków publikowanymi przez instytucje zarządzające swojego kraju
  • przesłać wniosek bezpośrednio do danego organu zarządzającego.