Gezondheid en structuurfondsen

Hoe kunnen de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) worden gebruikt voor de volksgezondheid?

Een goede gezondheid is nodig voor het welzijn en de inzetbaarheid van de bevolking van de EU, en dus van essentieel belang voor de economische groei en om een hoog niveau van sociale bescherming te handhaven.

De EU steunt investeringen in de volksgezondheid en in de gezondheidszorg via de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) 2014-2020.

Factsheet: Investeringen in gezondheid door het ESIF 2014-2020

ESIF-financiering voor gezondheid 2014-2020

Het document "Mapping of the use of ESIF in health" somt voor ieder EU-land de gezondheidsprojecten op die het in de periode 2014-2020 wil subsidiëren.

Bovendien bevat het een analyse van de gezondheidsfinanciering, zoals gepresenteerd in de operationele programma's, zowel voor alle 28 EU-landen samen als voor elk land afzonderlijk.

Een beknopt overzicht van de gezondheidsinvesteringen van de structuurfondsen in de periode 2007-2013, dat is opgesteld op grond van een eerdere analyse per land en regio.

Gezondheidsprojecten die in aanmerking komen voor ESIF-financiering

De Commissie heeft een handleiding voor de overheden van de EU-landen en mogelijke begunstigden gepubliceerd. Hierin wordt opgesomd voor welk soort projecten ESIF-financiering in de periode 2014-2020 mogelijk is:

  • onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg, steun aan het MKB, e-gezondheidszorg
  • gezondheidsbevordering, actief en gezond ouder worden, gezondheid op het werk
  • toegang tot gezondheidszorg, de aanpak van ongelijkheden op gezondheidsgebied, geestelijke gezondheid
  • overgang van institutionele zorg naar gemeenschapszorg, met inbegrip van investeringen in infrastructuur en uitrusting
  • capaciteit van de gezondheidszorgstelsels en hervorming met het oog op een doeltreffende en duurzame gezondheidszorg
  • opleiding en permanente vorming van gezondheidswerkers
  • gezondheidszorg in het buitenland en samenwerking tussen EU-landen en -regio’s

Wie beheert de ESIF?

De EU-landen en de Europese Commissie (DG REGIO - Regionaal en stedelijk beleid en DG EMPL - Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie) beheren gezamenlijk de structuurfondsen.

Binnen de Europese Commissie werkt DG SANTE (Gezondheid en voedselveiligheid) nauw samen met DG REGIO en DG EMPL als het gaat over het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor gezondheidsinvesteringen.

De Europese Commissie coördineert de financieringsmodaliteiten en thematische prioriteiten met de nationale overheden, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de investeringen in hun land.

Hoe dient u een aanvraag in?

De nationale overheden zijn, via gedelegeerde beheersautoriteiten, bevoegd voor het toewijzen en uitvoeren van de Europese structuur- en investeringsfondsen in hun land.

ESIF-begunstigden kunnen o.m. overheidsinstanties, particuliere organisaties (vooral kleine bedrijven), universiteiten, ngo’s en verenigingen zijn.

Potentiële begunstigden moeten:

  • de oproepen tot het indienen van voorstellen lezen, die worden gepubliceerd door de beheersautoriteiten van het betrokken land
  • rechtstreeks een aanvraag indienen bij de betrokken beheersautoriteit