Sveikata ir struktūriniai fondai

Kaip naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondais) sveikatos rėmimo tikslais?

Gera sveikata – būtina ES gyventojų gerovės ir pajėgumo rasti sau vietą darbo rinkoje prielaida, o šie dalykai labai svarbūs norint užtikrinti ekonomikos augimą ir Europos Sąjungoje išlaikyti aukštą socialinės apsaugos lygį.

ES remia investicijas į visuomenės sveikatą ir sveikatos priežiūrą naudodama 2014–2020 m. Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondus).

Informacijos suvestinė. Investicijos į sveikatos sritį iš ESI fondų 2014–2020 m.

2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšų skyrimas sveikatos sričiai

Dokumente „ESI fondų naudojimo sveikatos srityje apžvalga“ nurodoma, kokiems sveikatos srities veiksmams yra numačiusi skirti lėšų kiekviena valstybė narė 2014–2020 m.

Šioje apžvalgoje pateikiama veiksmų programose išdėstyto lėšų skyrimo sveikatos sričiai visose 28 ES valstybėse narėse analizė ir atskirų šalių informacija.

Pateikiama ir informacijos apie struktūrinių fondų investicijas į sveikatos sritį 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu santrauka, parengta remiantis ankstesniu šalių ir regionų vertinimu.

Sveikatos srities veiksmai, kuriems gali būti skirta lėšų iš Europos struktūrinių ir investicinių fondų

Europos Komisija paskelbė valstybėms narėms ir galimiems šių fondų lėšų gavėjams skirtą vadovą, kuriame nurodyta, kurioms sveikatos sektoriaus sritims gali būti skirtas finansavimas iš 2014–2020 m. Europos struktūrinių ir investicinių (ESI) fondų. Tai:

  • sveikatos moksliniai tyrimai ir inovacijos, parama MVĮ, e. sveikata,
  • sveikatingumo ugdymas, vyresnių žmonių aktyvumas ir sveikata, darbuotojų sveikata,
  • galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas, psichikos sveikata,
  • perėjimas nuo institucinės prie bendruomenės slaugos, įskaitant investicijas į infrastruktūrą ir įrangą,
  • sveikatos priežiūros sistemų pajėgumas ir reformos, kuriomis siekiama veiksmingos ir tvarios sveikatos priežiūros,
  • sveikatos priežiūros darbuotojai, sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir mokymasis visą gyvenimą,
  • sveikatos priežiūros paslaugos kitose valstybėse narėse, valstybių narių ir regionų bendradarbiavimas.

Kas administruoja ESI fondus?

Struktūrinius fondus drauge administruoja ES valstybės narės ir Europos Komisija (Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas (REGIO) ir Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas (EMPL)).

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas (SANTE) glaudžiai bendradarbiauja su Regioninės ir miestų politikos generaliniu direktoratu ir Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generaliniu direktoratu ESI fondų lėšų naudojimo investicijoms į sveikatą srityje.

Europos Komisija derina finansavimo sąlygas ir teminius prioritetus su valstybėmis narėmis, o šios yra atsakingos už investicijų panaudojimą nacionaliniu lygiu.

Kaip pateikti paraišką?

Valstybės narės, atstovaujamos deleguotųjų vadovaujančiųjų institucijų, yra atsakingos už ESI fondų lėšų skyrimą ir panaudojimą nacionaliniu lygiu.

ESI fondų paramos gavėjai yra viešosios įstaigos, privačiojo sektoriaus organizacijos (visų pirma mažosios įmonės), universitetai, NVO ir asociacijos.

Galimi paramos gavėjai turėtų:

  • skaityti juos dominančios šalies vadovaujančiųjų institucijų skelbiamus kvietimus teikti paraiškas,
  • siųsti paraišką tiesiai atitinkamai vadovaujančiajai institucijai.