Terveys ja rakennerahastot

Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja terveyden edistäminen

Hyvä terveys on keskeistä EU-kansalaisten hyvinvoinnin ja työllistyvyyden kannalta ja siten olennaista EU:n talouskasvulle ja sosiaalisen suojelun korkealle tasolle.

EU tukee kansanterveyden ja terveydenhuollon investointeja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot 2014–2020).

Tiivistelmä ERI-rahastojen terveysinvestoinneista vuosina 2014–2020.

Terveysalan rahoitus ERI-rahastoista kaudella 2014–2020

Asiakirjassa "Mapping on the use of ESIF in health" on kartoitettu terveysalan toimia, joita EU-maat ovat suunnitelleet rahoittavansa kaudella 2014–2020.

Kartoitukseen sisältyy toimenpideohjelmiin perustuva analyysi terveysalan rahoituksesta sekä koko EU:n että yksittäisten maiden tasolla.

Saatavilla on myös tiivistelmä rakennerahastoista tehdyistä terveysinvestoinneista ohjelmakaudella 2007–2013. Tiivistelmä perustuu aiempiin maa- ja aluekohtaisiin arviointeihin.

ERI-tukikelpoiset terveysalan toimet

Komissio on laatinut EU-maita ja potentiaalisia tuenhakijoita varten oppaan aloista, joilla ERI-rahastoista voi saada tukea kaudella 2014–2020:

  • Tutkimus ja innovointi, tuki pk-yrityksille, sähköinen terveydenhuolto
  • Terveyden edistäminen, aktiivisena ja terveenä ikääntyminen, työterveys
  • Terveydenhuollon saatavuus, terveydellisen tasa-arvon parantaminen, mielenterveys
  • Siirtyminen laitoshoidosta avohoitoon, mukaan luettuina investoinnit infrastruktuuriin ja laitteisiin
  • Terveydenhuoltojärjestelmien valmiudet ja uudistaminen tehokkaan ja kestävän hoidon takaamiseksi
  • Terveydenhuoltohenkilöstö, terveydenhuollon ammattilaisten koulutus ja elinikäinen oppiminen
  • Rajat ylittävä terveydenhuolto ja EU-maiden ja alueiden välinen yhteistyö

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallinnointi

EU-maat ja Euroopan komissio (alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto) hallinnoivat yhdessä rakennerahastoja.

Myös komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto on tiiviisti mukana yhteistyössä ERI-rahastojen terveysinvestointien osalta.

Euroopan komissio koordinoi rahoitusmenettelyjä ja aihekohtaisia painopistealueita jäsenmaiden kanssa, jotka puolestaan vastaavat kansallisen tason investoinneista.

Hakumenettely

EU-maiden valtuutetut hallintoviranomaiset vastaavat ERI-varojen myöntämisestä ja täytäntöönpanosta kansallisella tasolla.

ERI-rahoituksen saajat ovat julkisia elimiä, yksityissektorin organisaatioita (etenkin pk-yrityksiä), korkeakouluja, kansalaisjärjestöjä ja yhdistyksiä.

Tuenhakemisesta kiinnostuneiden kannattaa

  • tutustua oman maansa hallintoviranomaisten julkaisemiin ehdotuspyyntöihin
  • lähettää hakemus suoraan kyseiselle hallintoviranomaiselle.