Tervishoid ja struktuurifondid

Kuidas kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid tervishoiu edendamiseks?

Hea tervis on äärmiselt oluline, et tagada ELi elanike heaolu ja tööalane konkurentsivõime, mis on omakorda vajalik majanduskasvu saavutamiseks ning ELi sotsiaalkaitse kõrge taseme säilitamiseks.

EL toetab investeeringuid rahvatervisesse ja tervishoiuteenustesse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (2014–2010) kaudu.

Teabeleht: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tervishoiuinvesteeringud 2014–2020

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tervishoiuinvesteeringud aastatel 2014–2020

Dokument „Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise kaardistamine tervishoiuvaldkonnas“ sisaldab ülevaadet tervishoiuinvesteeringutest, mida liikmesriigid kavandavad aastateks 2014–2020.

Dokumendis analüüsitakse kõigi 28 liikmesriigi rakenduskavades esitatud tervishoiuinvesteeringuid ning esitatakse ka eraldi teabeleht iga riigi kohta.

Samuti on võimalik tutvuda varasemate riigi- ja piirkonnapõhiste hindamiste alusel koostatud kokkuvõttega struktuurifondide vahendite kasutamisest aastatel 2007–2013.

Tervishoiuprojektid, mida on võimalik rahastada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest

Komisjon on avaldanud suunised liikmesriikidele ja potentsiaalsetele abisaajatele nende tervishoiusektori valdkondade kohta, mida saab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (2014–2020) abil toetada. Need on:

  • teadusuuringud ja innovatsioon tervishoius, VKEdele antav abi, e-tervis;
  • tervishoiu edendamine, täisväärtusliku eluperioodi pikendamine, töötervishoid;
  • tervishoiuteenuste kättesaadavus, tervisealase ebavõrdsuse probleemi lahendamine, vaimne tervis;
  • üleminek asutusepõhiselt hoolekandelt kogukonnapõhisele hoolekandele, sealhulgas investeeringud infrastruktuuri ja seadmetesse;
  • tervishoiusüsteemide suutlikkus ja reformid tõhusate ja jätkusuutlike tervishoiuteenuste tagamiseks;
  • tervishoiutöötajad, tervishoiutöötajate haridus ja elukestev õpe;
  • piiriülesed tervishoiuteenused ning koostöö liikmesriikide ja piirkondade vahel.

Kes haldab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde?

Struktuurifonde haldavad ühiselt ELi liikmesriigid ning Euroopa Komisjon (regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat).

Tervishoiuinvesteeringute puhul teeb eelnimetatutega tihedat koostööd ka komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat.

Euroopa Komisjon kooskõlastab rahastamisvõimalusi ja temaatilisi prioriteete liikmesriikidega, kes seejärel vastutavad investeeringute rakendamise eest riiklikul tasandil.

Kuidas esitada taotlus?

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahaliste vahendite eraldamise ja kasutamise eest riiklikul tasandil vastutavad liikmesriigid (selleks volitatud korraldusasutuste kaudu).

Fondidest saavad rahalisi vahendeid avalik-õiguslikud asutused, erasektori organisatsioonid (eelkõige väikeettevõtjad), ülikoolid, valitsusvälised organisatsioonid ja ühendused.

Potentsiaalsed abisaajad peaksid:

  • tutvuma huvipakkuva riigi korraldusasutuste avaldatud konkursikutsetega;
  • saatma taotluse otse asjaomasele korraldusasutusele.