Υγεία και διαρθρωτικά ταμεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στον τομέα της υγείας;

Η καλή υγεία είναι καθοριστικής σημασίας για την ευημερία και τη δυνατότητα απασχόλησης του πληθυσμού της ΕΕ, που με τη σειρά τους, έχουν καίρια σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας.

Η ΕΕ στηρίζει τις επενδύσεις στη δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη μέσω χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Ενημερωτικό δελτίο: Επενδύσεις στην υγεία από τα ΕΔΕΤ (2014-20209

Χρηματοδότηση του τομέα της υγείας από τα ΕΔΕΤ: 2014-2020

Το έγγραφο «Πώς χρησιμοποιούνται τα ΕΔΕΤ στον τομέα της υγείας» παρουσιάζει τις δράσεις που έχει σχεδιάσει να χρηματοδοτήσει κάθε κράτος μέλος στον τομέα της υγείας την περίοδο 2014-2020.

Το έγγραφο αυτό περιέχει ανάλυση της χρηματοδότησης στον τομέα της υγείας, όπως προκύπτει από τα επιχειρησιακά προγράμματα – τόσο συνολικά στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ όσο και σε κάθε κράτος χωριστά.

Διατίθενται επίσης συνοπτικές πληροφορίες για τις επενδύσεις των διαρθρωτικών ταμείων στον τομέα της υγείας την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, με βάση προηγούμενες αξιολογήσεις ανά χώρα και περιφέρεια.

Δράσεις στον τομέα της υγείας, επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ

Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει έναν οδηγό για τα κράτη μέλη και τους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με τις δράσεις στον τομέα της υγείας που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα ΕΔΕΤ την περίοδο 2014-2020:

  • Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της υγείας, στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ηλεκτρονική υγεία
  • Προαγωγή της υγείας, ενεργός και υγιής γήρανση, υγεία στον χώρο εργασίας
  • Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, ψυχική υγεία
  • Μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που παρέχεται σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό
  • Δυνατότητες των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και μεταρρυθμίσεις για αποτελεσματική και βιώσιμη περίθαλψη
  • Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, εκπαίδευση και διά βίου κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας
  • Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών

Ποιος διαχειρίζεται τα ΕΔΕΤ;

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ REGIO - Περιφερειακή και Αστική Πολιτική και ΓΔ EMPL - Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη) είναι οι συνδιαχειριστές των διαρθρωτικών ταμείων.

Η ΓΔ SANTE (Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων) της Επιτροπής συνεργάζεται στενά με τη ΓΔ REGIO και τη ΓΔ EMPL όσον αφορά τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για επενδύσεις στον τομέα της υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει τις διαδικασίες χρηματοδότησης και τις θεματικές προτεραιότητες από κοινού με τα κράτη μέλη τα οποία, στη συνέχεια, είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Τα κράτη μέλη, μέσω των εξουσιοδοτημένων αρχών διαχείρισης, είναι αρμόδια για την κατανομή των πόρων των ΕΔΕΤ και την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων σε εθνικό επίπεδο.

Δικαιούχοι των πόρων των ΕΔΕΤ είναι δημόσιοι φορείς, φορείς του ιδιωτικού τομέα (ιδίως μικρές επιχειρήσεις), πανεπιστήμια, ΜΚΟ και ενώσεις.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν:

  • να παρακολουθούν τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται από τις αρχές διαχείρισης της χώρας που τους ενδιαφέρει
  • να στέλνουν αίτηση απευθείας στην αρμόδια αρχή διαχείρισης.