Здравеопазване и структурни фондове

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране в областта на здравеопазването

Доброто здраве е жизненоважно за осигуряването на благополучието и пригодността за заетост на хората в ЕС. Това е от съществено значение за постигането на икономически растеж и поддържането на високо равнище на социална закрила в Съюза.

През периода 2014 – 2020 г. ЕС ще подпомага инвестициите в областта на общественото здравеопазване чрез ЕСИФ.

Информационен документ: Инвестиции в здравеопазването по линия на ЕСИФ за 2014 – 2020 г.

Финансиране на здравеопазването по линия на ЕСИФ през 2014 – 2020 г.

Прегледът на използването на ЕСИФ в здравеопазването показва действията в областта на здравето, които всяка държава от ЕС планира да финансира през периода 2014 – 2020 г.

Той съдържа анализ на финансирането в областта на здравеопазването съгласно оперативните програми както за всички 28 страни от ЕС, така и за всяка страна поотделно.

Публикувана е и обобщена информация за инвестициите в здравеопазването по линия на структурните фондове през 2007 – 2013 г. Тя е изготвена въз основа на предишна оценка по държави и региони.

Какви действия в областта на здравето могат да бъдат финансирани от ЕСИФ?

Европейската комисия публикува наръчник за държавите членки и потенциалните получатели на средства, в който са посочени областите на подкрепа в здравния сектор по ЕСИФ за 2014 – 2020 г.:

  • научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването, подкрепа за МСП, електронно здравеопазване
  • промоция на здравето, активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, здраве на работното място
  • достъп до здравеопазване, справяне със здравните неравенства, психично здраве
  • преход от институционални грижи към грижи в общността, включително инвестиции в инфраструктура и оборудване
  • капацитет на здравните системи и реформи за повишаване на тяхната ефективност и устойчивост
  • работна сила в здравния сектор, образование на здравните специалисти и учене през целия живот
  • трансгранично здравно обслужване и сътрудничество между държавите членки и регионите.

Кой управлява ЕСИФ?

Структурните фондове се управляват съвместно от държавите от ЕС и Европейската комисия (генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ и генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“).

Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ работи в тясно сътрудничество с ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ във връзка с използването на средства от ЕСИФ за инвестиции в областта на здравеопазването.

Европейската комисия координира механизмите за финансиране и тематичните приоритети с държавите от ЕС, които след това отговарят за осъществяването на инвестициите на национално равнище.

Как се кандидатства?

Държавите от ЕС, посредством управляващи органи, отговарят за разпределението на средствата от ЕСИФ и изпълнението на програмите на национално равнище.

Сред получателите на средства от ЕСИФ са публични органи, частни организации (особено малки предприятия), университети, НПО и асоциации.

Потенциалните получатели на средства следва:

  • да се запознаят с поканите за представяне на предложения, публикувани от управляващите органи в съответната страна
  • да изпращат предложения до съответния управляващ орган.