Zdravie a štrukturálne fondy

Politika súdržnosti EÚ a otázky zdravia

Cieľom politiky súdržnosti EÚ je znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi regiónmi v Európe, a to najmä prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Zdravie sa stále viac považuje za významné aktívum z hľadiska regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti, a preto sa v rámci rôznych investičných cieľov môžu v tejto oblasti využívať prostriedky z EŠIF:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja – financuje zdravotnícku infraštruktúru a vybavenie, elektronické zdravotníctvo, výskum a podporu MSP,
  • Európsky sociálny fond – finančne podporuje činnosti týkajúce sa aktívneho a zdravého starnutia, podpory zdravia, riešenia nerovností v oblasti zdravia, zdravia pracovníkov a posilňovania kapacít verejnej správy.

Zásady EŠIF na obdobie rokov 2014 – 2020 zabezpečujú, aby vnútroštátne a regionálne orgány využívali finančné prostriedky efektívne a financovanie bolo v súlade s celkovou politickou stratégiou.

Ako získať finančnú podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov na investície v oblasti zdravia?

Komisia uverejnila pre členské štáty a príjemcov príručku  o možných investíciách v oblasti zdravia v rámci EŠIF.

Prečítajte si viac informácií o politike súdržnosti na roky 2014 – 2020 a overte si, či sa váš projektový zámer zhoduje s prioritami programov EŠIF vo vašom regióne alebo vašej krajine.

Podrobnejšie informácie o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti zdravia . 

Spolupráca s členskými štátmi

Členské štáty majú plnú právomoc, pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Rozhodujú o investíciách v odvetví zdravotníctva, ich vymedzení a realizácii. Komisia spolupracuje s členskými štátmi  s cieľom zvýšiť ich kapacity pri riadení štrukturálnych fondov v oblasti zdravia a podporiť výmenu účinných riešení.