Zdrowie a fundusze strukturalne

Polityka spójności UE i zdrowie

Celem unijnej polityki spójności jest ograniczenie nierówności gospodarczych i społecznych w Europie – przede wszystkim za pomocą europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Zdrowie coraz powszechniej uznawane jest za ważny element rozwoju regionalnego i konkurencyjności, dlatego też zostało uwzględnione w kryteriach przyznawania środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz różnych celów:

  • w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowanie przeznacza się na infrastrukturę zdrowotną, sprzęt, e-zdrowie, badania i wsparcie dla MŚP
  • w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane są działania związane z aktywnym starzeniem się w dobrym zdrowiu, propagowaniem zdrowego trybu życia, niwelowaniem nierówności zdrowotnych, wsparciem dla pracowników służby zdrowia i zwiększaniem wydajności w administracji publicznej.

Zasady dotyczące przyznawania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020 mają gwarantować, że władze krajowe i regionalne będą jej wykorzystywać w efektywny sposób, przy uwzględnieniu ogólnej strategii politycznej.

Jak uzyskać z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych finansowanie na rzecz zdrowia?

Komisja opublikowała przewodnik  dla krajów UE i beneficjentów na temat możliwości finansowania zdrowia w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Tutaj można uzyskać więcej informacji na temat polityki spójności na lata 2014-2020 i sprawdzić, czy dany projekt jest zgodny z priorytetami europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w danym kraju lub regionie.

Więcej informacji na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze zdrowia  

Współpraca z państwami członkowskimi

Państwa członkowskie odpowiadają za świadczenie usług opieki zdrowotnej oraz decydują o inwestycjach w sektorze zdrowia, opracowują je i realizują. Komisja współpracuje z krajami UE  w celu poprawy ich zdolności w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi na rzecz zdrowia i propagowania sprawdzonych rozwiązań.