Veselība un struktūrfondi

ES kohēzijas politika un veselība

ES kohēzijas politikas mērķis ir mazināt Eiropas reģionu ekonomiskās un sociālās atšķirības. Tas lielā mērā būtu īstenojams ar ES strukturālo un investīciju (ESI) fondu palīdzību.

Veselība arvien biežāk tiek atzīta par reģionālās attīstības un konkurētspējas vērtību, tāpēc var izmantot ESI fondu līdzekļus, lai investētu dažādiem ar veselību saistītiem mērķiem:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonds finansē veselības aprūpes infrastruktūru un aprīkojumu, e-veselību, pētniecību un atbalstu MVU;
  • Eiropas Sociālais fonds finansē veselīgus pasākumus, kas saistīti ar aktīvām un veselīgām vecumdienām, veselības veicināšanu un nevienlīdzības mazināšanu veselības jomā, atbalstu veselības aprūpē strādājošajiem un valsts pārvaldes spēju nostiprināšanu.

ESI fondu (2014–2020) principi ir tādi, lai gādātu, ka valsts un reģionālās iestādes finansējumu izmanto efektīvi un ka tiek īstenota kopējā politiskā stratēģija.

Kā no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem var saņemt finansējumu, ko ieguldīt veselībā

Komisija ir publicējusi ceļvedi  dalībvalstīm un finansējuma saņēmējiem par to, kādos veselības jomas projektos var ieguldīt ESI fondu līdzekļus.

Uzziniet vairāk par kohēzijas politiku 2014.–2020. gadam un atklājiet, vai jūsu projekta iecere atbilst ESI fondu programmām jūsu valstī vai reģionā.

Lasiet vēl par Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzekļiem veselībai . 

Sadarbība ar dalībvalstīm

Dalībvalstis nes pilnu atbildību par veselības aprūpes nodrošināšanu. Tās izlemj, definē un īsteno ieguldījumus veselības nozarē. Komisija sadarbojas ar dalībvalstīm , lai tās labāk spētu pārvaldīt struktūrfondus veselības jomā un lai sekmētu efektīvu risinājumu apmaiņu.