Υγεία και διαρθρωτικά ταμεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής και η υγεία

Στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής είναι η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων ανάμεσα στις περιφέρειες της Ευρώπης, κυρίως μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Η υγεία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως σημαντικό στοιχείο για την περιφερειακή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα και θεωρείται επιλέξιμος τομέας για επενδύσεις στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για την υλοποίηση διάφορων στόχων:

  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης χρηματοδοτεί επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό στον τομέα της υγείας, καθώς και επενδύσεις στην ηλεκτρονική υγεία, στην έρευνα και στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί δράσεις στον τομέα της υγείας οι οποίες έχουν σχέση με την ενεργό και υγιή γήρανση, την προαγωγή της υγείας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, τη στήριξη του εργατικού δυναμικού στον κλάδο της υγείας και την ενίσχυση των ικανοτήτων της δημόσιας διοίκησης.

Οι αρχές που διαπνέουν τα ΕΔΕΤ την περίοδο 2014-2020 έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιείται αποτελεσματικά από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και ότι θα συνάδει με μια γενικότερη στρατηγική.

Πώς μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση για επενδύσεις στην υγεία από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έναν οδηγό  για τα κράτη μέλη και τους πιθανούς δικαιούχους σχετικά με τις επενδύσεις στην υγεία στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ.

Μάθετε περισσότερα για την πολιτική συνοχής 2014-2020 και βρείτε κατά πόσο η ιδέα σας συνάδει με τις προτεραιότητες των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ στη χώρα ή την περιφέρειά σας.

Διαβάστε περισσότερα για τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στον τομέα της υγείας . 

Συνεργασία με τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη έχουν πλήρη αρμοδιότητα όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Αυτά αποφασίζουν, καθορίζουν και υλοποιούν τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη  προκειμένου να ενισχύσει τις ικανότητές τους στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων για την υγεία και να προωθήσει την ανταλλαγή αποτελεσματικών λύσεων.