Здравеопазване и структурни фондове

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Политиката на сближаване на ЕС и здравеопазването

Целта на политиката на сближаване на ЕС е да се намалят икономическите и социалните различия между регионите в Европа — предимно чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Все повече се отчита важната роля на здравеопазването за регионалното развитие и конкурентоспособността и средства от ЕСИФ могат да се използват за инвестиции в тази област.

  • Европейски фонд за регионално развитие — финансиране за здравна инфраструктура и оборудване, електронно здравеопазване, научни изследвания и подпомагане на МСП;
  • Европейски социален фонд — финансиране за дейности, свързани с остаряването в добро здраве, промоция на здравето, справяне със здравните неравенства, подпомагане на здравните работници и укрепване на капацитета на публичните администрации.

Принципите за ЕСИФ за 2014 — 2020 г. гарантират, че финансирането се използва ефективно от националните и регионалните органи във връзка с изпълнението на цялостна стратегия на политиката.

Как можете да получите финансиране за инвестиции в здравеопазването от европейските структурни и инвестиционни фондове?

Комисията публикува ръководство  за държавите от ЕС и получателите на средства относно възможните инвестиции в здравеопазването по линия на ЕСИФ.

Научете повече за политиката на сближаване за периода 2014 — 2020 г. и вижте дали вашата идея за проект съответства на приоритетите на програмите по ЕСИФ във вашата страна или регион.

Прочете повече за използването на ЕСИФ за финансиране в областта на здравеопазването . 

Сътрудничество с държавите от ЕС

Държавите от ЕС разполагат с пълни правомощия по отношение на предоставянето на здравно обслужване. Те определят и извършват инвестиции в здравния сектор. Комисията работи с държавите членки  за подобряване на техния капацитет за управление на структурните фондове при финансирането на дейности в областта на здравеопазването и за насърчаване на обмена на ефективни решения.