Zdravie a štrukturálne fondy

Spolupráca s členskými štátmi

GR Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (SANTE) spolupracuje s členskými štátmi na zvýšení ich kapacít v oblasti riadenia finančných zdrojov v zdravotníctve.

Členské štáty majú plnú právomoc, pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a rozhodujú o investíciách v odvetví zdravotníctva, ich vymedzení a realizácii. Pokiaľ ide o európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) , členské štáty koordinujú rozsah a charakter financovania s Európskou komisiou. Členské štáty sú následne zodpovedné za realizáciu investícií na vnútroštátnej úrovni.

Príklady projektov financovaných zo štrukturálnych fondov v oblasti zdravia podľa členských štátov a regiónov (zvoľte si tému Zdravie)

Dialóg členských štátov

Komisia podporuje dialóg členských štátov o tom, ako čo najlepšie investovať v oblasti zdravia.

V rámci procesu reflexie o systémoch zdravotnej starostlivosti (2012 – 2013) si pracovná skupina členských štátov vymieňala skúsenosti a vymedzila spoločné faktory úspechu pri efektívnom využívaní štrukturálnych fondov v oblasti zdravia.

Skupina vypracovala nástroj určený zdravotníckym orgánom, ktoré riadia vykonávanie týchto fondov alebo v tejto súvislosti poskytujú poradenstvo.

Nástroj uvádza zásady politiky a konkrétne odporúčania na účinné plánovanie, vytváranie, riadenie a hodnotenie financovania v oblasti zdravia.

Technická podpora

Akcia Efektívne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na investície v oblasti zdravia v rámci programu v oblasti zdravia nadviazala na tento dialóg.

Účelom akcie (2014 – 2015) bolo zmapovať využívanie prostriedkov z EŠIF (2014 – 2020), tak ako ho naplánovali členské štáty, a poskytnúť príslušným orgánom podrobné usmernenia o úspešnom investovaní:

  • Mapovanie využívania EŠIF v oblasti zdravia obsahuje analýzu financovania v 28 členských štátoch a prehľady o jednotlivých krajinách.
  • Usmernenia obsahujú informácie o efektívnom prístupe k plánovaniu a realizácii investícií v oblasti zdravia.
  • Súbor technických a riadiacich nástrojov zahŕňa nástroje a mechanizmy EŠIF (2014 – 2020), hodnotenie investičných projektov, výzvy na predkladanie návrhov, indikátory, ako aj nové koncepty a modely zdravotnej starostlivosti.

Konalo sa 12 národných seminárov a dva makroregionálne semináre, ktoré umožnili diskusiu medzi členskými štátmi o aspektoch spoločného záujmu v oblasti EŠIF a zdravia.

Akciu realizovala pražská pobočka spoločnosti Ernst & Young a riadila Komisia v rámci zmluvy s Výkonnou agentúrou pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA).