Zdrowie a fundusze strukturalne

Współpraca z państwami członkowskimi

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) współpracuje z państwami członkowskimi i pomaga w rozwijaniu ich potencjału w zakresie zarządzania funduszami w sektorze zdrowia.

Państwa członkowskie odpowiadają za świadczenie usług opieki zdrowotnej oraz decydują o inwestycjach w sektorze zdrowia, opracowują je i realizują. Wraz z Komisją Europejską koordynują zakres i zasady finansowania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych , natomiast same odpowiadają za realizację inwestycji na szczeblu krajowym.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych w dziedzinie zdrowia, według państwa członkowskiego i regionu (należy wybrać temat „Zdrowie”)

Dialog z państwami członkowskimi

Komisja prowadzi konsultacje z państwami członkowskimi dotyczące najlepszych sposobów inwestowania w sektor zdrowia.

W kontekście procesu refleksji nad systemami opieki zdrowotnej (2012–2013) grupa robocza złożona z przedstawicieli państw członkowskich dzieliła się doświadczeniami i określiła wspólne „czynniki powodzenia w efektywnym wykorzystywaniu funduszy strukturalnych w dziedzinie inwestycji w opiekę zdrowotną”.

Grupa opracowała podręcznik skierowany do organów służby zdrowia, które zarządzają funduszami lub udzielają porad na temat ich stosowania.

W podręczniku przedstawiono zasady polityki i konkretne zalecenia dotyczące efektywnego planowania i projektowania finansowania w dziedzinie zdrowia, a także metod zarządzania i oceny.

Pomoc techniczna

Kontynuacją tego dialogu było działanie na rzecz poprawy skutecznego wykorzystywania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF) w ramach programu zdrowia.

W ramach tego działania (2014-2015) określono planowane przez kraje UE wsparcie na rzecz projektów ochrony zdrowia z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 oraz opracowano wytyczne dla organów służby zdrowia dotyczące efektywnego inwestowania.

Zorganizowano dwanaście warsztatów krajowych oraz dwa warsztaty makroregionalne, podczas których kraje UE miały możliwość dyskusji na temat zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz zdrowia.

Działanie zostało zrealizowane przez EY w Pradze. Zarządzała nim Komisja na podstawie umowy z Agencją Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea).