Terveys ja rakennerahastot

Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa

Komission terveysasioiden pääosasto auttaa jäsenvaltioita parantamaan terveydenhuoltoalan rahoituksen hallinnointia.

Jäsenvaltioilla on täysi toimivalta terveydenhuollon alalla ja ne myös päättävät itsenäisesti terveysalan investoinneistaan. Euroopan rakenne- ja investointirahastoilta  saadun rahoituksen osalta jäsenvaltiot koordinoivat rahoituksen laajuutta ja käyttöä yhdessä komission kanssa. Jäsenvaltiot vastaavat investointien toteuttamisesta kansallisella tasolla.

Lisätietoa rakennerahastoista rahoitetuista terveydenhuoltohankkeista jäsenmaittain ja alueittain (valitse "terveys").

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

Komissio tukee jäsenvaltioiden välistä keskustelua parhaista tavoista investoida terveydenhuoltoon.

Terveysjärjestelmiä koskevaan pohdintaprosessiin (2012–2013) kuuluneessa jäsenvaltioiden työryhmässä vaihdettiin kokemuksia ja määriteltiin yhteisiä ”menestystekijöitä rakennerahastojen tehokkaassa käytössä terveysinvestointeihin”.

Työryhmä kehitti terveysviranomaisille välineistön, jota voidaan käyttää rakennerahastovarojen hallinnoinnissa ja niiden täytäntöönpanoa koskevassa neuvonnassa.

Välineistö sisältää toimintaperiaatteita ja suosituksia terveysalan rahoituksen tehokasta suunnittelua, hallinnointia ja arviointia varten.

Tekninen tuki

Jäsenvaltioiden keskustelujen pohjalta toteutettiin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) terveysinvestointien tehokkuutta koskeva toimi, joka on osa EU:n terveysohjelmaa.

Toimen (2014–2015) yhteydessä on määritetty Euroopan rakenne- ja investointirahastoista maksettava terveydenhuoltoalan tuki, jota jäsenvaltiot ovat suunnitelleet vuosille 2014–2020. Terveysviranomaisille on myös annettu opastusta onnistuneiden investointien toteuttamiseksi:

  • Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja terveysala -raportti sisältää analyysin, jossa kartoitetaan terveysalan rahoitusta EU:n 28 jäsenvaltiossa ja esitellään maakohtaisia tietoja.
  • Terveydenhuoltoalan investointien tehokasta suunnittelua ja täytäntöönpanoa esitellään erityisessä oppaassa.
  • Teknisessä ja hallinnollisessa välinepaketissa esitellään Euroopan rakenne- ja investointirahastojen välineitä ja mekanismeja vuosille 2014–2020, investointihankkeiden arviointia, ehdotuspyyntöjä, indikaattoreita ja terveydenhuollon uusia käsitteitä ja malleja.

Toimen yhteydessä järjestettiin 12 kansallista seminaaria ja kaksi makroalueseminaaria, joissa jäsenvaltioiden edustajat keskustelivat Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin ja terveysalaan liittyvistä kysymyksistä.

Toimen toteutti komission toimeksiannosta EY Praha. Hankesopimuksen hallinnointia hoiti kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea).