Tervishoid ja struktuurifondid

Koostöö liikmesriikidega

Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (SANTE) teeb liikmesriikidega koostööd, et suurendada nende rahaliste vahendite haldamise suutlikkust tervishoiusektoris.

Liikmesriikidel on täielik pädevus tervishoiuteenuste osutamise valdkonnas ja nemad otsustavad tervishoiuvaldkonna investeeringute üle, määravad need kindlaks ja rakendavad neid. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide  puhul kooskõlastavad liikmesriigid rahastamise ulatust ning viise Euroopa Komisjoniga. Seejärel on liikmesriigid vastutavad investeeringute rakendamise eest riiklikul tasandil.

Siit leiate näiteid struktuurifondide kasutamise kohta tervishoiusektoris liikmesriikide ja piirkondade kaupa (valige teema „tervis”).

Liikmesriikide dialoog

Komisjon toetab liikmesriikide dialoogi teemal, kuidas kõige tõhusamalt tervishoidu investeerida.

Tervishoiusüsteeme käsitleva aruteluprotsessi (2012–2013) raames vahetas liikmesriikide töörühm kogemusi ja määras kindlaks ühised edutegurid struktuurifondide tõhusaks kasutamiseks tervishoiuvaldkonnas.

Töörühm töötas välja suunised tervishoiuasutustele, kes haldavad asjaomaseid fonde või annavad nende rakendamise kohta nõu.

Suunised hõlmavad poliitilisi põhimõtteid ning konkreetseid soovitusi tervishoiuvaldkonna tõhusaks planeerimiseks, kavandamiseks, juhtimiseks ja hindamiseks.

Tehniline tugi

Terviseprogrammi raames töötati eespool nimetatud dialoogi järelmeetmena välja meede „Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tõhus kasutamine tervishoiuinvesteeringuteks”.

Meetmega (2014–2015) kaardistati liikmesriikide kavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (2014–2020) vahendite kasutamiseks tervishoiuvaldkonnas ning anti tervishoiuasutustele juhiseid edukaks investeerimiseks.

Korraldati kaksteist riiklikku seminari ja kaks makropiirkondlikku seminari, mille raames liikmesriigid said arutleda Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning tervishoiuvaldkonnaga seotud ühist huvi pakkuvate teemade üle.

Meedet rakendas EY Praha ning seda juhtis Euroopa Komisjon Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti hallatava lepingu alusel.