Hälsa i all politik

Policy

Eftersom hälsan påverkas av så många olika faktorer även utanför hälsoområdet, måste folkhälsoåtgärder ingå i alla relevanta politikområden. Det gäller särskilt

  • sociala och regionala frågor
  • skatter
  • miljö
  • utbildning
  • forskning.

Den här principen om hälsa i all politik står i EU-fördraget. Men för att få fullt genomslag måste den tillämpas i den nationella, regionala och lokala politiken.

Hälsa och EU-initiativ

Hälsan spelar en central roll för både individen och samhället. I de flesta av EU:s strategiska initiativ finns därför en hälsoaspekt med , bland annat strategierna för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling.

Samordning av politikområden

För att komma till rätta med folkhälsoproblemen räcker det inte med rena hälsopolitiska åtgärder. Det krävs samordnade insatser och gemensamma initiativ  på andra politikområden som också kan ha betydelse för hälsan.

EU-åtgärdernas konsekvenser för hälsan

För de flesta EU-initiativ måste man göra en konsekvensbedömning innan förslagen antas. Det innebär att man bland annat måste väga in hur förslaget kan påverka folkhälsan eller hälso- och sjukvården .

EU-byråer

EU-byråerna  sköter särskilda tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter. De är självständiga juridiska personer som styrs av EU:s lagar, men de är inte EU-institutioner (som rådet, Europaparlamentet, kommissionen osv.).