Zdravie ako spoločný prvok všetkých politík

Politika

Nakoľko zdravie v značnej miere ovplyvňujú externé faktory, musí účinná politika v oblasti zdravia presahovať aj do ďalších oblastí politiky, a to najmä do:

  • sociálnej a regionálnej politiky;
  • zdaňovania;
  • politiky životného prostredia;
  • vzdelávania;
  • a politiky výskumu.

V zmluve EÚ sa ustanovuje povinnosť dodržiavať vo všetkých politikách zásadu Zdravie vo všetkých politikách (zásada HIAP). Aby sa však dosiahla maximálna účinnosť, je potrebné túto zásadu premietnuť aj do politík na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Iniciatívy EÚ v oblasti zdravia

Každý vie, že zdravie má významnú úlohu. Je integrálnym prvkom väčšiny hlavných strategických iniciatív EÚ , ako sú napríklad stratégie pre rast a pracovné miesta a pre trvalo udržateľný rozvoj.

Koordinácia medzi oblasťami politiky

Na faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie, nie je možné pôsobiť len samotnou politikou v oblasti zdravia – potrebné sú koordinované opatrenia, spoločné stratégie a iniciatívy , ktoré zohľadňujú ďalšie oblasti súvisiace so zdravím s cieľom zabezpečiť adekvátne riešenie problémov týkajúcich sa zdravia.

Vplyv politík a opatrení EÚ

Väčšina iniciatív Komisie musí postupovať v súlade s úradnými usmerneniami o hodnotení vplyvu. Podľa týchto usmernení sa (takisto) vyžaduje, aby sa pri tvorbe nových politík zhodnotili ich možné vplyvy na zdravie a na zdravotnícke systémy .

Agentúry EÚ

Agentúry EÚ  vykonávajú špecifické technické, vedecké alebo riadiace úlohy. Ich činnosť sa riadi európskym verejným právom, ale majú vlastnú právnu subjektivitu a nepatria do systému inštitúcií EÚ (Rada, Parlament, Komisia atď.).