Zdrowie we wszystkich obszarach polityki

Polityka UE

Na zdrowie mają znaczny wpływ czynniki zewnętrzne, dlatego skuteczna polityka zdrowotna musi obejmować wszystkie istotne obszary polityki, a zwłaszcza takie jak:

  • politykę społeczną i regionalną
  • podatki
  • ochronę środowiska
  • edukację
  • badania naukowe.

Traktat o Unii Europejskiej wymaga, by kwestie zdrowotne były uwzględniane we wszystkich dziedzinach polityki. Jednak aby zasada ta była w pełni skuteczna, należy rozszerzyć jej zakres stosowania na politykę krajową, regionalną i lokalną.

Inicjatywy UE w dziedzinie zdrowia

Zasadnicze znaczenie ochrony zdrowia jest powszechnie uznane i stanowi integralną część większości głównych unijnych inicjatyw strategicznych , takich jak strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia, czy strategia na rzecz trwałego rozwoju.

Koordynacja obszarów polityki

Sama polityka zdrowotna nie wystarczy, aby wpływać na czynniki warunkujące zdrowie. Aby stawić czoła kwestiom zdrowotnym, trzeba we współpracy z innymi powiązanymi obszarami polityki podjąć skoordynowane działania oraz określić wspólne strategie i inicjatywy .

Wpływ działań i polityki UE

Większość inicjatyw Komisji musi być zgodna z oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi oceny skutków, które wymagają, aby przy opracowywaniu nowych inicjatyw uwzględniano (również) ich potencjalny wpływ na zdrowie i systemy opieki zdrowotnej .

Agencje UE

Agencje UE  realizują określone zadania techniczne, naukowe i administracyjne. Podlegają europejskiemu prawu publicznemu, mają własną osobowość prawną i są niezależne od instytucji UE (np. Rada, Parlament, Komisja).