Integraal gezondheidsbeleid

Beleid

Aangezien onze gezondheid sterk wordt beinvloed door factoren buiten de gezondheidssector, is het gezondheidsbeleid pas effectief als alle verwante beleidsterreinen erbij betrokken worden, zoals:

  • sociale zaken en regionale ontwikkeling
  • belastingen
  • milieu
  • onderwijs
  • onderzoek

Het EU-verdrag eist een aanpak die zorgt voor "gezondheid op alle beleidsgebieden". Zo'n aanpak is pas efficiënt als die ook geldt voor nationaal, regionaal en lokaal beleid.

Gezondheid in EU-initiatieven

Niemand twijfelt aan het belang van een goede gezondheid en dit thema is dan ook vast verankerd in de meeste grote EU-strategieën , zoals die voor groei en werkgelegenheid, en die voor duurzame ontwikkeling.

Coördinatie tussen beleidsterreinen

Gezondheidsdeterminanten kunnen niet door het gezondheidsbeleid alleen beïnvloed worden. Daarvoor is een gecoördineerde aanpak, gezamenlijke strategieën en initiatieven  met andere beleidsterreinen nodig.

Effect van EU-beleid en -maatregelen

Voor de meeste initiatieven van de Commissie moet een officiële effectbeoordeling plaatsvinden. Volgens de richtsnoeren daarvoor moeten ook de potentiële gevolgen van nieuw beleid voor de gezondheid en gezondheidssystemen beoordeeld  worden.

EU-agentschappen

EU-agentschappen  hebben een bepaalde technische, wetenschappelijke of beheerstaak. Ze vallen onder het Europees recht en hebben een eigen rechtspersoonlijkheid, maar staan los van de Europese instellingen (Raad, Commissie Parlement enz.).