Veselība visās politikas jomās

Politika

Tā kā veselību lielā mērā nosaka faktori, kas neietilpst veselības jomā, efektīvai veselības aizsardzības politikai jāaptver visas attiecīgās politikas jomas, īpaši

  • sociālā un reģionu politika,
  • nodokļi,
  • vide,
  • izglītība,
  • pētniecība.

Saskaņā ar ES līgumu visās politikas jomās ir jāievēro princips “veselības aizsardzība visās politikas jomās”. Tomēr, lai panāktu maksimālu efektivitāti, šī pieeja ir jāattiecina arī uz valstu, reģionu un pašvaldību politiku.

Veselības aizsardzība ES iniciatīvās

Veselības aizsardzības izšķirīgā nozīme ir vispārēji atzīta, un tās apsvērumi ņemti vērā vairumā no ES stratēģiskajām iniciatīvām , tādām kā izaugsmes, nodarbinātības un noturīgas attīstības stratēģijas.

Koordinācija starp politikas jomām

Veselību noteicošos faktorus nevar ietekmēt vienīgi ar veselības aizsardzības politiku. Ir vajadzīgi tādi saskaņoti pasākumi, kopīgas stratēģijas un iniciatīvas , kuras, lai garantētu pienācīgus veselības aizsardzības uzdevumu risinājumus, īsteno saskaņoti ar citām veselību ietekmējošām politikas jomām.

ES politikas un pasākumu ietekme

Vairumam Komisijas iniciatīvu ir jāsaskan ar oficiālajām pamatnostādnēm par ietekmes novērtēšanu, tas nozīmē, ka, definējot jaunas stratēģijas, ir (arī) jāizvērtē to potenciālā ietekme uz veselību vai veselības aizsardzības sistēmām .

ES aģentūras

ES aģentūras  veic specifiskus tehniskus, zinātniskus un pārvaldes uzdevumus. Uz tām attiecas Eiropas publiskās tiesības, tām ir juridiskas personas statuss, bet tās ir neatkarīgas no ES iestādēm (Padomes, Parlamenta, Komisijas u.c.).